ރަށު ކައުންސިލް

ކައުންސިލްތައް މިހާރަށްވުރެ ފުދުންތެރިވާން ޖެހޭ: ރައީސް

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓުގެ މިންވަރާއި ފޯމިއުލާތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

ދަރަވަންދޫގައި ފުލެޓް އަޅައިދިނުމަށް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ބިން ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޑަހުވަދޫން ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކަލައިދޫ-ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ހައްލު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި: ރައީސް

ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ތައުރީފު ރައީސް ސޯލިހަށް

ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އޮފީހެއް ނ. އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުނީ

ކައުންސިލްތަކަށް އަންނަ އަހަރު 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދެނީ

ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ހިންގި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފޮނުވައިފި

ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ހައްގުވެރިންނަށް ބެހި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

« 1