ރަށު ކައުންސިލް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ކައުންސިލަރުންނާ އެއްމޭޒަކަށް

މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ ކައުންސިލުތަކުގެ ހިޔާލާއި ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް: ރައީސް

ކޮލަމާފުށި ބަނދަރު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ ކައުންސިލުގެ ކަންބޮޑުވުން

2

އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ޔާމީން ކުރެންދުއަށް

ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހަދާ ނަމަ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ތާރީހީ ބަދަލެއް: ބިން ވިއްކުމާއި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

ކައުންސިލުތަކަށް ބަޖެޓް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ، ނޫނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގަން ދަތި ވެދާނެ: ވައްޑެ

ކައުންސިލްތައް އަހަރު ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފި

ވަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

23 ކައުންސިލަކަށް އެސްޖީން ކުރިމައްޗެއް ނުލި، އަލުން އިއުލާނު ކުރާނެ

ކައުންސިލްތަކަށް އެސްޖީން އައައްޔަނު ކުރަން އަންނަ މަހު ފެށޭނެ: ސީއެސްސީ

ފަޅު ރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީ، ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

« 1