އިންޑިއާ

އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ސްޓާފް ދަތުރުކުރައްވަމުން ދިޔަ ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމުގެ ބާރުވެރިކަން މިހާރު އޮތީ އިންޑިއާގެ އަތުގައި: ޝިޔާމް

"އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް" ކެމްޕެއިން ފުޅާކުރަން ރައީސް ޔާމީން އަންނަ ހަފުތާގައި އަތޮޅުތެރެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ދެކޮޅު ހަރާކަތް އަތޮޅުތަކުގައި ފުޅާކުރުމަށް ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި

އޮމިކްރޯން: އިންޑިއާގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާ އަދި ލަންކާއިން ވެސް ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

މިއީ އިންޑިއާގެ ޓައުނެއް ނޫން، އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާ ޖެހޭނީ ރާއްޖެއިން ފައިބަން: ރައީސް ޔާމީން

އޮމިކްރޯން އިންޑިއާއަށް، ރައްޔިތުން ތިބީ ކޮވިޑުގެ ތިންވަނަ ރާޅެއް އަރައިފާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމުގައި!

ފޮތެއްގެ ތަޢާރުފު: "އިސްލާމް - ނިރުބަވެރިކަން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ނަމޫނާ ދީނެއް ހެއްޔެވެ؟" 3

3

އެއްބަސްވުންތަކުން ރާއްޖެއަށް ވާނީ ފައިދާ، ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް އިންޑިއާއާ ޖައްސާލުން ގޯސް: އަސްލަމް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ދިވެއްސަކު ހޯދަން އިންޑިއާއިން އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި

ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެކަމަށް މަޖިލީހުން ވެސް ފާސްކޮށްފި

1

އިންޑިއާއާ ދެކޮޅު ހަރަކާތް ހިންގަނީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ ކޮރަޕްޓު ބައެއް: މިނިސްޓަރު މާރިޔާ

3 ...