އިންޑިއާ

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުން އަވަސްކުރުން މުހިންމު: ނައިބު ރައީސް

އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ހައްޔަރުގައި ތިބި ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި

ކޮންމެ ގައުމެއްގައި އުޅުނަސް، ދިވެހިންގެ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި ތަފާތެއް ނުކުރާނެ: ނައިބު ރައީސް

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހި ކޮންސިއުލޭޓުގެ މުވައްޒަފުންނާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް އިންޑިއާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އަނިޔާއިން ޝަހީދުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އިންސާފެއްނުލިބުނެވެ.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން އަލުން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ އަސާސަކީ ދެސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ވަރުގަދަ އަމާޒު: ރައީސް

އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއް ބަދަލުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އެހީގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި "ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް" ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފި

1

ހުޅުމާލޭގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދައި ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅަން މިއަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: މޯދީ

ރައީސް ސޯލިހާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖޭގައި ހަތަރު މަޝްރޫއުއެއް މާދަމާ އިފްތިތާހު ކުރަނީ

« 1 ...