އިންޑިއާ

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން ހާމަކުރަން ޝިޔާމު ގޮވައިލީ ޗައިނާއިން ފައިސާގެ އެހީ ލިބިގެން: އާޒިމް

1

އުތުރު ތިލަފަޅު ތަރައްގީ ކުރަން ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ފުރާވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް އިތުރު 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމުމުން ރައީސްގެ ޝުކުރު އިންޑިއާއަށް

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ދާހިލީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށް އިދިކޮޅުން އިންޑިއާގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ އިންޑިއާ ފުރަތަމަ، އެހެންކަމަކާ ވިސްނުން ބުއްދިވެރީ އެއަށްފަހު: ނަޝީދު

ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 2000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 150،000 އިން މައްޗަށް، އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ގައުމަކަށް އިންޑިއާ

« 1 ...