ބޯހިޔާވަހިކަން

މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ އެއް އަހަރު ދުވަހުން ހައްލުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

އައްޑޫން އެއްފަހަރާ 1،000 އެއްހާ ގޯތި ދޫކުރަނީ

ގިރާވަރު ފަޅު މި އަހަރު މެދުތެރޭ ހިއްކާ ނިމޭނެ: ރައީސް

މިއަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޭނަން: ރައީސް

1

ކުޑަހުވަދޫގައި 50 ހައުސިން ޔުނިޓް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކާއި ކޮމަންޑޫގައި ހައުސިން ޔުނިޓުތަކެއް އިމާރާތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ފެށި ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުނިމޭ، މި ސަރުކާރުން އެކަންވެސް ކުރާނެ: ރައީސް

ހިޔާ ފުލެޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދެވޭނެކަމުގެ ރަމްޒެއް: ނަޝީދު

ކުލި ދެއްކުން ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު 183 މީހަކަށް، 168 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވިއްޖެ: ރައީސް

ގަމުގައި އިމާރާތް ކުރާ 100 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ސްޓެލްކޯ ފުލެޓްތަކުގެ ކުލި ދެއްކުން 25 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްދީފި

« 1 ...