ބޯހިޔާވަހިކަން

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވިނަރެސް ފުލެޓަށް ކަނޑައެޅި އަގަކީ މަހަކަށް 7،000 ރުފިޔާ: ޑރ. މުއިއްޒު

މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ 3،000 ގޯއްޗަށް އިއުލާން ކުރާނަން: ރައީސް

ވިނަރެސް ފްލެޓު ބަލަން ނަން ނޯޓު ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 11،000 އިން މައްޗަށް

ވިލިނގިލީގައި 50 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ލ ގަމުގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓު ހެދުމަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭއްގައި މެރީނާ ވިއު އެޕާޓްމެންޓުތަކެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ހަތް ބިމެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ހަދައިދޭން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ގެދޮރުވެރިޔާގެ ލޯނުގެ ދަށުން 158 މީހަކަށް 84 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ދިހަ ބިމެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

1

ތިނަދޫގައި 200 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ކޮމަންޑޫގައި 30 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ހުޅުވާލައިފި

1

ސޮލިޓެއާ ލަގްޒަރީ ރެސިޑެންސްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

« 1 ...