Close

ސިއްހީ އެހީތެރީން

ގާސިމް އެހީގައި ކިޔަވައި ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ހިދުމަތްކުރަމުން އަންނަ މީހުން ދައްކަން ޖެެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މާފުކޮށްދެއްވައިފި

ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ތިބޭނެ ތަންތަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ކޮވިޑުގައި މަރަކަށްފަހު މަރެއް! ދުއާކޮށް ބަސްއަހާކަށް އަދިވެސް ނުވޭތަ؟

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ

1

ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުން ވެސް ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް!

1

އިންޑޮނީޝިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން 136 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެފައިވޭ

ކޮވިޑް ސާމްޕަލް ނެގި ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިޔާއަށް މެންބަރު އިކްރާމް ހަމަލާދިން މައްސަލަ މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް

ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ކަޅު ބޭންޑު އަޅައިގެން ހިމޭން އިހުތިޖާޖެއްކޮށްފި

ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ކޮވިޑްގެ ހަގީގީ މަންޒަރުތައް

ޑރ. މުހައްމަދު އަލީގެ މެސެޖެއް ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް، އުންމީދު ކަނޑާނުލާ!

އެޗްއީއޯސީގެ ފްރަންޓްލައިން މުވަޒަފުންނަށް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާސްކު އެޅުން: ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ތިބާއަށް މިހާރު ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް

« 1