ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

ހަނިމާދޫ އާއި ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުން ބޭރު ނުވެވިގެން މިސްބާހު އެމްބަސީއަށް ދިޔައިރު، އޭނާގެ އަތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހުރި

ފުލުހުން ބުނަނީ މިސްބާހު ހަދަނީ ދޮގު ކަމަށް، އޭނާ ހުރީ ހަމަ ޑްރަގް ނެޓްވޯކެއްގެ އަތްދަށުގައި ކަމަށް

1

ޑްރަގު ނެޓްވޯކެއްގެ އަތްދަށުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ހަދަނީ ދޮގު: މިސްބާހު

3

މަހެއް ކުރިން ގެއްލުނު ނޮޅިވަރަންފަރު ޒުވާނަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ދޮންފަޅު ރިއްމަހުން ކަޅުވެފައި، ރައްޔިތުން މަސްހިފުމުގެ ފޯރީގައި

3

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އަޅާ 52 ގެ އަންނަ މަހު އާއިލާތަކާ ހަވާލު ކުރެވޭނެ: މިނސްޓަރު އަސްލަމް

ނޮޅިވަރަންފަރާއި ދިއްދޫ އަދި ވަށަވަފަރަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމުން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

3

ނޮޅިވަރަމްގައި ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބި ތިބި އާއިލާތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އެހީ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ އާ އިމާރާތް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1