ގްރޫޕު މާރާމާރީ

ވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ފެންނާނީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އާ ބާވަތްތަކެއް، މުއައްސަސާތައް ހަރާބުކޮށްލާނެ: އިމްރާން

ގައްބަރޭ އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ގައްބަރޭ ބަންދުން ދޫކޮށްލި އަމުރު ބާތިލްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ

މާރާމާރީތަކުގެ ތުހުމަތުވާ މަފާޒް ދޫކޮށްލައިފި

ފައިހު ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މެންބަރު ޒަރީރަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ގެއަކަށް ވަދެ، މީހަކަށް ހަމަލާދިން ސަމީންއަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުވެސް ކުރޭ

ގެއަކަށް ވަދެ، މީހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ހޯދަން އިއުލާންްކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ގެއަކަށް ވަދެ، މީހަކަށް ހަމަލާދީ މުދަލަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ގައްބަރޭ އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ

1
« 1