Close

ގްރޫޕު މާރާމާރީ

ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެން ހައްޔަރުކުރަން ފެށީމާ އެލްސެލްވަޑޯރުގައި މީހުން މެރުން މުޅިން ހުއްޓިއްޖެ

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ފައިހު ބަންދުކޮށްފި

މާރާމާރީގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ފައިހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު ފައިހަށް ދައުވާކުރަނީ

ފައިހް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވުމުން އޭނާ ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

މާރާމާރީގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަމުންދިޔަ ފައިހު އަމިއްލައަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ

މާރާމަރީގެ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުވާ މީހަކު ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

މާރާމާރީއެއްގެ މައްސަލައިގައި ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކު ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނަސްގެ މަރު: ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ބަންދަަށް ލުޔެއް ނުދިން، ހުލާސާ ބަޔާން އަންނަ މަހު

ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މާރާމާރީތައް ހިންގުމަށް ދަނީ ރާވަމުން: ފުލުހުން

« 1