ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން ޕީޖީއަށް އަންގަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ނަސީމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަމަށް ނަސީމް އައްޔަން ކުރެއްވުމުން ދުންޔާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

އަމީން، މިނިސްޓަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޕީޖީގެ ވާހަކަތަކަށް އޭސީސީގެ ރައްދު: ދައުވާކުރަން ފޮނުވީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުރިކަމަށް ސާބިތުވާތީ!

އަމީންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި

މިނިސްޓަރު އަމީންގެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި

ޕީޖީ އޮފީހަކީ ޕޯސްޓް އޮފީހެއް ގޮތަށް، ފޮނުވާ ހުރިހާ މައްސަލައެއް، ކޯޓަށް ފޮނުވާ ތަނެއް ނޫން: ޕީޖީ

ވެންޓިލޭޓަރު މަޝްރޫއު ހިންގާފައި ވަނީ ފިނޭންސްގެ ގަވައިދުގެ ތެރޭންކަން އޭސީސީންވެސް ގަބޫލުކުރޭ: ޕީޖީ

ވެންޓިލޭޓަރެ ގެނައުުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދިޔައީ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި: މިނިސްޓަރު

75 ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުުކުރަން ޕީޖީ އިން ނިންމައިފި

1

އޭސީސީގެ ރިޕޯޓާއެކު އަމީންގެ އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ! އޮތް ޗޮއިހަކީ ކޮބާ؟

« 1 ...