މަސްވެރިން

ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓާ ބެހޭގޮތުން އަމީރާ ސުވާލުކުރަނީ

މަސްވެރިންގެ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ހާއްސަ ޕްލޭނެއް، އަލުން މަސް ކިރަން ފަށައިފި

މަސްކިރާ ލިމިޓު އުވާލުމުން ވެސް މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

ކޫއްޑޫގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން ލަސްވާތީ މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

މިފްކޯ ތަރައްގީކޮށް ނިމުމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަސް ގަނެވޭ މިންވަރު 61 ޕަސަންޓް އިތުރުވާނެ

ދިއްދޫ، ރަސްދޫ، މީދޫ، މާމެންދޫ، އަދި ރަތަފަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް އެއްބަސް ވުމުގައި ޖޫންމަހު ސޮއިކުރެވޭނެ

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މާޒީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ ވަދުމަސްވެރިކަން އަދި ދޯނިބަނުން

މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން އިހުމާލުވާކަމަށް ބުނެ، މެންބަރު ފިރުޝާން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް

މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން އިހުމާލުވާކަމަށް ބުނެ، އެމްޑީޕީ މެންބަރު ފިރުޝާން މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

މިފްކޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

މިފްކޯ އަށް މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމުގެ މާޒީ - 2

« 1