މަސްވެރިން

މާންދޫ މުޒާހަރާ: ޑިމާންޑަކީ 21މިލިއަން އެއްފަހަރާ ދިނުން، މާންދޫން ބުނީ ކްރިޑެޓްކުރީ މަސްވެރިން އެއްބަސްވެގެން ކަމަށް

މަސްވެރިން މާންދޫގައި އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

54 ޓަނުގެ މަސް ބާނައިގެން "ބާހިރާ" ދޯންޏަށް އެއް ދުވަހުން 8 ލައްކައަށްވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް

ފެނަކައިން އައިސް ވިއްކަން ފަށައިފި

އެއް ދުވަހުން 57 ޓަނު މަސްބާނައިގެން ޓީއެސް ލައިނުން ރާއްޖޭގެ އާ ރެކޯޑެއް، އެއްދުވަހުން އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ

ހަނިމާދޫން ކަންނެލި އެކެސްޕޯޓު ނުކުރެވުމަކީ އިގުތިސޯދުގައި އެޅުވިފައިވާ މަރުތަޅެއް، ހައްލު ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް

އިހަވަންދޫގައި ތަރައްގީކުރާ މަސް ގަންނަ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

ދޯނި ފަހަރުގައި ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވަނީ ލިބިފައި: މިނިސްޓަރު ހުސެއިން

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ވަގަށް މަސްވެރިކަން ކުރި ބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފި

1

މަހަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާންދޫއިން މަސް ގަންނަ އަގު ހެޔޮކޮށް، މަސް ކިރުން ލިމިޓްކޮށްފި

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފަރެސްމާތޮޑާގައި، ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ކާށިދޫގައި

« 1 ...