އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ ބިދޭސީއަކު ފިހިއްޖެ

ޕާމް ބީޗް ރިސޯޓުގެ ގުދަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ތެޔޮބޯޓުގައި ރޯވީ ލޯންޗަކަށް ތެޔޮ އަޅައި ނިމުމަށްފަހު ލޯންޗު ނައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި: ފުލުހުން

ތެޔޮ ބޯޓުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި، ހަ މީހަކު ފިހުނު

ތިލަފުށީގައި ތަރައްގީކުރި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް އަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދީފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ދެ ދަރިވަރަކަށް ސަރުކާރުން ސްކޮލަޝިޕެއް ދީފި

ހެންވޭރު ބޮޑު އަލިފާނުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި އުޅުނު ސިފައިންނަށް މެޑަލް ދީފި

1

ކުޅުދުއްފުށީ ކަކާގޭގައި ރޯވީ ސައިކަލްގައި ބަޔަކު ހުޅުޖެހުމުން: ޕޮލިސް

ޗާންދަނީމަގުގައި ހުންނަ ކެފޭއެއްގެ ބަދިގޭގައި ރޯވެއްޖެ

މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ގުދަން ކުރުމަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަން ފަށައިފި

މާވެޔޮ މަގުގައި ހުރި ގެއެއްގައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

« 1 ...