ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލް

ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ޝަމްއާއަށް ދެވެން ހުރި ލުއިތައް ދިނިން: ޓްރައިބިއުނަލް

ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ސަސްޕެންޑް ކުރީ ގޯސްކޮށް: ޓްރައިބިއުނަލް

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ވަކިކުރި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާން ސީއެސްސީއަށް އަމުރުކޮށްފި

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ ޗާންސެލަރުކަމުން މާޖިދު ވަކިކުރި މައްސަލަ ބެެލެން ނެތް ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

ހައިކޯޓުގެ މީޑިއާ އޮފިސަރަށް ޗުއްޓީ ނުދިން މައްސަލާގައި އިހުމާލުވެފައިވާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅަން އަމުރުކޮށްފި

ހައުސިން އިން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރި މީހުންނަށް ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

އަހުޒަމް ވަކިވީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް ބިރުދަކާތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން އަމުރުކޮށްފި

1

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަކިކުރި އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަމުރުކޮށްފި

1

އޭސީސީގެ އިންޓެލް ޔުނިޓުގެހެޑް އިބްރާހިމް އަލީއަށް އެޅި ފިޔަވަޅު ބާތިލުކުރި އަމުރު ތަންފީޒުނުުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އޭޖީ އޮފީހުން ދިން އިންޒާރު ބާތިލުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

1

އައިމިނަތުދިޔެ އަދާކުރި ވަޒިފާ އަލުން ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ޖޯންއަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

« 1