ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލް

އެމްއޭސިއެލް އަށް ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުޓައިލުމުގެ އަމުރަށް ހައިކޯޓުގެ ތާއީދު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު، ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާ ޖަނާހަށް ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

މުޖުތަބާއަށް ވަޒީފާދީ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސާވިސްޗާޖަށްވާ ފައިސާދޭން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރުކަމުން ވަކިކުރި ޑރ. ޒިޔާދަށް 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުން، ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޮޑެތި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި، އިތުރު ބާރުތަކެއް

10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާއިނާ އަށް 37183 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހެވީލޯޑްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނުދޭ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރަށްރަށުގެ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުންނަށް ނުދީ ހުރި މުސާރަ ދިނުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދޭން އެދިއްޖެ

އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އުނިކުރި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަމްޖަދުގެ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީއަށް

10

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްކަމާއި މެންބަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

« 1