Close

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލް

ހައިކޯޓުގެ މީޑިއާ އޮފިސަރަށް ޗުއްޓީ ނުދިން މައްސަލާގައި އިހުމާލުވެފައިވާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅަން އަމުރުކޮށްފި

ހައުސިން އިން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރި މީހުންނަށް ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

އަހުޒަމް ވަކިވީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް ބިރުދަކާތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން އަމުރުކޮށްފި

1

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަކިކުރި އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަމުރުކޮށްފި

1

އޭސީސީގެ އިންޓެލް ޔުނިޓުގެހެޑް އިބްރާހިމް އަލީއަށް އެޅި ފިޔަވަޅު ބާތިލުކުރި އަމުރު ތަންފީޒުނުުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އޭޖީ އޮފީހުން ދިން އިންޒާރު ބާތިލުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

1

އައިމިނަތުދިޔެ އަދާކުރި ވަޒިފާ އަލުން ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ޖޯންއަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

މަނަފަރު ރިސޯޓުން ވަކިކުރި 17 މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދޭން ކުރި އަމުރު ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރާ ގުޅިގެން އެމްއެންޔޫއިން ޑރ. އިޔާޒަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފި

އެންއައިސީއަށް ބަދަލުވި ކަސްޓަމްސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވެންސް ދޭން އެންގި އެންގުން ހުއްޓުވައިފި

1

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުގައި މަގާމު ބަދަލުކުރުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

« 1