ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލް

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެކޮމަޑޭޝަން އެލަވަންސް ދިވެހިންނަށް ނުދިނުމަކީ ތަފާތުކުރުމެއް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ނުވަ ކޯޓަކަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން އައްޔަން ނުކުރުމަށް ޑީޖޭއޭގެ މައްޗަށް ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓުން ބަދަލެއް ނުކުރި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިމިގްރޭޝަންގެ ހަތަރު އޮފިސަރަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަމަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ޒުހައިރު އައްޔަންކުރައްވައިފި

އެމްއޭސިއެލް އަށް ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުޓައިލުމުގެ އަމުރަށް ހައިކޯޓުގެ ތާއީދު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު، ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާ ޖަނާހަށް ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

މުޖުތަބާއަށް ވަޒީފާދީ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސާވިސްޗާޖަށްވާ ފައިސާދޭން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރުކަމުން ވަކިކުރި ޑރ. ޒިޔާދަށް 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުން، ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޮޑެތި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި، އިތުރު ބާރުތަކެއް

10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާއިނާ އަށް 37183 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހެވީލޯޑްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނުދޭ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރަށްރަށުގެ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

« 1