ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލް

ޔުނިވާސިޓީން ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ޒައިދު ޓްރައިބިއުނަލަށް

ރިސޯޓުތަކުން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުން ޓުރައިބިއުނަލް އަށް ދިއުމުން ބްލެކް ލިސްޓަށްލާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް މިވަގުތު މީހަކު އައްޔަން ނުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ވަކިކުރި ނުވަ މީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓާ އައިމިނަތު އަރީޖް އަށް 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަައިދޭން އަމުރުކޮށްފި

މީގެ 10 އަހަރު ކުރީން ރަންގަލި ރިސޯޓުން 22 މުވައްޒަފުން ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށްކަމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އެންޑީއެމްއޭގެ ކުރީގެ ސީނިއާ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރަށް ފުލެޓް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލޭނެ ކަމެއް ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެކޮމަޑޭޝަން އެލަވަންސް ދިވެހިންނަށް ނުދިނުމަކީ ތަފާތުކުރުމެއް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ނުވަ ކޯޓަކަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން އައްޔަން ނުކުރުމަށް ޑީޖޭއޭގެ މައްޗަށް ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓުން ބަދަލެއް ނުކުރި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިމިގްރޭޝަންގެ ހަތަރު އޮފިސަރަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަމަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ޒުހައިރު އައްޔަންކުރައްވައިފި

އެމްއޭސިއެލް އަށް ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުޓައިލުމުގެ އަމުރަށް ހައިކޯޓުގެ ތާއީދު

« 1