ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލް

ކޯޓުތަކުގެ 10 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް، އަލުން ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ: ހައިކޯޓް

ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރި 46 މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ދިނުމަށް މެމްބަރު ރިޒާގެ ކުންފުންޏަށް އަމުރުކޮށްފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެންޑީއޭގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ވަކިކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 94،000 ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

ޑރ. އިޔާޒަށް އެމްއެންޔޫގެ ވަޒީފާ އަލުން ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އޭޖީ އޮފީހުގެ ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ނުވަ އަހަރު ސަސްޕެންޝަންގައި ތިބި ތިން މީހަކަށް 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ޑރ. އިޔާޒް ސަސްޕެންޑު ކުރީ ގޯސްކޮށް: ޓްރައިބިއުނަލް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެމަޖެންސީ ފިޒިޝަން މަގާމުން ވަކިކުރި އަލީ ޝަރީފަށް ވަޒީފާދޭން އަމުރުކޮށްފި

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ ޗާންސެލާކަމުން މާޖިދު ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި، ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރަށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަން ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ފެނަކައިގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުކަން ޔާސިރަށް ދިނުމަށް ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފްގެ މަގާމަށް ހާމިދު އަލުން ގެންނަން ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، އެ ކުންފުނިން ނަގައިފި

« 1