ކަރަންޓު

ފެނަކައިން ކުޑަހުވަދޫގައި 1،200 ކިލޯވޮޓުގެ އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓައިފި

ތެލަށްކުރާ ހަރަދުގެ ތެރެއިން 151 މިލިޔަން، ބަޖެޓުން ސަލާމަތް އެބަ ކުރެވޭ: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

މާދަމާ ހެނދުނު ދިހަ މިނެޓަށް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މާލޭ މަގުމަތީގައި ކޭބަލް ވަޅުލުން

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ މައި ކޭބަލެއް ހަލާކުވެގެން، ހައްލުކުރަން ދެ ދުވަސް ނަގާނެ: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯގެ ޒަމާންވީގުޅުމާއި އިންޖީނިއަރުންނަށް ވާޓްސިލާގެ ތައުރީފު

"ހަކަތަރި" ލޭބަލް ޖެހުމަށް ހުއްދަ ލިބުނު ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް އެސްޓީއޯ

މާލޭ ގެތަކުގެ ފުރާޅުތައް ސްޓެލްކޯއިން ކުއްޔަށް ނަގައި ސޯލާ ޖަހަނީ

ކަރަންޓު ފޮށިތައް ހަލާކުވެފައި ހުރި ނަމަ، އަންގައިދޭން ޝަރީފު އެދިވަޑައިގެންފި

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށްފަހު ލޭބަލް ޖެހުން ހުއްދަކޮށްފި

މިމަހު ހޫނު ގަދަވާނެތީ ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ސްޓެލްކޯއިން އެދިއްޖެ

1

ދުވާލަކު 50 ޓަނު ކުނިއަންދައި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ވޭސްޓް އެނާޖީ ޕްލާންޓެއް އައްޑޫގައި ރާވަން ފަށައިފި

« 1