ކަރަންޓު

އިގްތިސޯދު ކޮށްފިނަމަ ކަރަންޓް ބިލުން 15 އިންސައްތަ ކުޑަ ކުރެވޭނެ: މުޣުނީ

ގަން އެއާޕޯޓް އެއްކޮށް ސޯލާ ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މައްސަަލަ ހައްލުކޮށް ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓް ދީފި

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުން ވެ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި

ދުންހޮޅިތައް އުސްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ: މުޣުނީ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފުރަތަމަ ބިލްގައި ކަނެކްޝަން ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނަގާ 300 ރުފިޔާ ހިމެނޭ

ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތައް ކަރަންޓް އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ

1

ކަރަންޓުގެ ސިނާއަތަށް އަންހެނުން ނިކުތުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން އަބަދުވެސް ބާރު އަޅާނެ: މުގުނީ

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ސްޓެލްކޯއަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 61.8 މިލިއަން ރުފިޔާ

ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނެސް ފުވައްމުލަކަށް ކަރަންޓް ދީފި

ފުވައްމުލަކުން ފެނާއި ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ، މައްސަލަ ހައްލަ ކުރަން 12 ވަރަކަށް ގަޑައިރު ނަގާނެ

« 1