ކަރަންޓު

ވަން ފޮޓޯ: ބްރިޖު ހައިވޭގައި ސޯލާ ހަރުކުރުން ބާރަށް ކުރިޔަށް

މާލޭ އޭރިއާގެ އިމަޖެންސީ ބެކަޕް ޕަވާޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ އަޕުގުރޭޑް ކުރާތީ މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯގެ އިލްތިމާސް: އޭސީ 25 އަށްވުރެ ދަށްނުކުރޭ! އިންވާޓަރު ތަކެތި ބޭނުންކުރޭ!

1

ކަރަންޓު އިސްރާފު ނުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކަރަންޓު ކަނޑާލީ ބިލްތައް ނުދައްކައިގެނެއް ނޫން، އިވުނު ޔޯލަ ވާހަކަތަކަށް ބިނާކޮށް: މުއިއްޒު

1

ކަރަންޓުގެ ސިނާއަތަށް ހިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރަން އެވޯޑެއް ދެނީ

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު މާލޭގެ އަގުތަކާ އެއްހަމަ ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

1

ވަގުތީ ކޭބަލެއް އަޅައިގެން ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ޝަރީފް އެފްއޭއެމް އަށް: ރައްދު ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، ބަޔާން ނުނެރެ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ!

އަރިއަތޮޅުގެ 14 ރަށެއްގެ މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމާ ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވެއްޖެ

އުނގޫފާރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1