ޑައިވިން

ފުވައްމުލަކު ޑައިވަރު ގެއްލުން: އޮކްސިޖަން ހުސްވި، ސައީދު ގޮވައިގެން މައްޗަށް އަރަން މަހުމޫދު މަސައްކަތް ކުރި!

ޝަފްރާޒް 50 ގަޑިއިރުގެ ޑައިވް ފުރިހަމަކޮށްފި، ތަފާތު ތަޖުރިބާއިން ބޮޑު މެސެޖެއް!

"އޯޝަން 6/50" ހަރަކާތުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ވަން ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: މި މަންޒަރު ފެނުމުން ކަލޭމެން ލަދެއްވެސް ނުގަނޭހެއްޔެވެ؟

ވަޒީފާއިން ކަނޑައެއް ނުލާ، އަދިވެސް ނިކުންނާނީ ވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި: އިގުބާލު

ހިބަރު ތުންގަނޑު ވަދެ މަރުވި ޒުވާނާ: މޫދަށް ފުންމާލީ ކޯމަސް ވީޑިއޯ ކުރުމަށް، ފަހު ބަހަކަށް "ހިބަރު ހިބަރު"

2

ނިލަންދޫން މަސް ހިފަން ދިޔަ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން މާލެ ގެނެސްފި

ބްލެކްއައުޓްވުން: ފީނާމީހުން މިކަމަށް ވިސްނާ!

2

ހުވަދު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކަނޑުއޮޅިއަކަށް ފީނުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ފިނޭންސާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޑީކޮމްޕްރެޝަން ޗެމްބާސް އޮޕަރޭޓް ނުކުރާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޑައިވިނަށް ދިއުމަކީ ކުރުން ގޯސް ކަމެއް: އަޝްރަފް

މަކުނުދޫ ކައިރީގައި ފީނަން އުޅުނު ޒުވާނަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި

4