މަރުގެ މައްސަލަތައް

އުދައްޔުގެ މަރު: 25 ހެތްކެއް ސިއްރުކުރަން ނިންމައި މިމަހު 12 ގައި ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރާލި މައްސަލަ: ޝާހިދު ބުރަކަށްޓަށް ވަޅި ހެރުނުކަން އެނގުނީ ފަހުން: ނަޒާހާ

ހާރިސްގެ މަރު: ހެއްކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން މިމަހު 15ގައި، ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން 30ގައި

ވެއިޓަރު މަރާލި މައްސަލަ: ތަހުގީގުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، އާބިދު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ކަނޑުއަޑިން ފެނުނު ލުތުފަރުގެ ކަށިތަކުގެ ޑީއެންއޭ އާއިލާގެ މީހުންނާ ދިމާވޭ: ހެކިވެރިޔާ

6 ބާވަތެއްގެ މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމުގެ އިހުތިޔާރު ފުލުހުންނަށްދީފި

ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅު މަރާލިކަމުގެ ކުށް، ޝާހިދާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ

ދެ ދޯނި ދޭތެރޭގައި ފިތުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާން ޝެފްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

އާއިލާއާއެކު އުމްރާއަށް ދާން ދުށް ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވީ ހަޔާތުގެ ފަހުދަތުރުގައި

ޒިޔަދަމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނިކޮށް ވެސް ވަނީ ވަޅިން ހަމަލާދީފައި: ދައުލަތް

ބަންގުލަދޭޝްގެ ވެއިޓަރުގެ ހަށިގަނޑު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

6 ...