މަރުގެ މައްސަލަތައް

މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ގުރައިދޫ މަރު: ޒަހަމުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބިދޭސީ މީހާ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފި

މައިމީހާގެ ބަނޑުތެރެޔަށް ދަރިފުޅު މަރުވި ދެ މައްސަލައާއި ހަތަރު މަހުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ބެންކޮކް އެކްސިޑެންޓުގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ދިވެހި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ގުރައިދޫ މަރު: ކަތިވަޅީން ހަމަލާދީ ވައިނޮޅިވަނީ ބުރިކޮށްލާފައި، ރަށުމީހުން ބުނަނީ ފައިސާގެ މައްސަލަ ކަމަށް

ތ. ގުރައިދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ބިދޭސީއަކު މަރާލައިފި

2

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ 92 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

1

ސޮނޭވާ ޖާނީ ރިސޯޓުގައި މުވައްޒަފަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މިއަދު މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ހުޅުމާލޭ ސަހަރާގައި ވަޅުލައިފި

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވަޅަކަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގެ ފުރަތަމަ މަރު: ރާއްޖެ ބިރުވެރިކަމާއި ހިމޭންކަމުގައި، އާމިނަތު ފަސްދަށަށް ދިޔައީ ސުވާލުތަކެއް ދޫކޮށްފައި

7

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފަ އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

« 1