މަރުގެ މައްސަލަތައް

ޝިއާއުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓު ލިބޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ: ޕޮލިސް

ޝިއާއުގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ފޮނުވާލައިފި

މަހުމޫދުގެ މަރު: ސާލިމް މަރަންކުރި ހުކުމްގެ މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމުން، ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް

ޝިއާގެ ގާތިލުންނަށް ހައްގު އަދަބުދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

މިއީ އަހަރެމެން ދަންނަ ރާއްޖެއެއް ނޫން، ގައުމު މި ހާލަތަށް ދިޔަ ސަބަބު ބަލަން ޖެހޭ: ރައީސް ވަހީދު

ޝިއާގެ މަރު: ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީ

ޝާހިލް އަދި ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައެއް ނުވޭ: ފުލުހުން

ޝިއާގެ މަރު: ހަމަލާ ދޭން ބޭނުންކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ހަތިޔާރުތަކެއް ވަނީ ހޯދިފައި: ފުލުހުން

ޝާހިލް ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި، އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް: ފުލުހުން

ޝިއާއުގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޝާހިލް ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

މަހުމޫދުގެ މަރު: ސާލިމް މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް ކަށަވަރު ކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް

މުޅި ދައުލަތުން ފުރަތަމަ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ ފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން: ނާޒިމް

« 1 ...