މަރުގެ މައްސަލަތައް

ހުޅުމާލޭގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ޑްރައިވަރު ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އިއުތިރާފުވި އަދުހަމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ކެނެރީފް ރިސޯޓުގައި މަރުވެފައި އޮތް ފަތުރުވެރިޔަކު ފެނިއްޖެ

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކުޑަހުވަދޫ ފަޅުތެރޭގައި މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ނޮކު މޯލްޑިވްސްއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި، ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓުގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މ. މުލަކު ވަޑާންގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

އެރިޔަދޫ ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް ފަތުރުވެރިޔަކު ފެނިއްޖެ

އަދުހަމް، ޓެކްސީއަކުން ފޭރުމުގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

« 1