މަރުގެ މައްސަލަތައް

މާލޭ އާންމު ފާޚާނާބަރީ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

އޯކިޑްމަގުގައި ހުންނަ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ދިވެހި ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

1

ގަމުގައި ކުއްޔަށްދޭ ކޮޓަރިއެއްގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

1

ގެސްޓްހައުސް އަކުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަންފަށައިފި

މުހީތުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވި ދެ މީހުން މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

ލުތުފަރު މަރާލި ކަމަށްވަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާތީ: ޕޮލިސް

1

ކްލަބުމެޑް ކަންޏަށް އައިސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމް ހަޅަ: އެއް މަރު، ތިން ގޯސް!

1

ޝައްފާން އާއި އާގިލްގެ މަރަކީ ބަދަލުހިފުމެއް: ފުލުހުން

1

ރައުޝާން ޖިއާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މާދަމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި

މަރުގެ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ވަނީ ނިމިފައި، އާއިލާއާ ހިއްސާކުރާނަން: ސުއޫދު

ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ހާލުދެރަވެ ފަރުވާދޭން ގެންދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

« 1