މަރުގެ މައްސަލަތައް

ހުޅުމާލެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ މީހަކު މަރާލައިފި

ކުޑަކުއްޖާގެ މަރު: ދައުވާލިބޭ ކުއްޖާ ޖަލަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން އަނެއްކާވެސް ހުކުމްކޮށްފި

ޔާމީންގެ މަރު: ދޫވި މީހުންގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ގާސިމުގެ މަރު: ދީފައިވާ ތާރީހުތަކަށް ހެކިން ހާޒިރުކުރަން ދައުލަތަށް އަންގައިފި

ނާޖިލާގެ މަރުގައި އިތުރު މީހެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: ފުލުހުން

އިއްސެގެ މަރު: ސުމޮން މިއާ މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަލީ އަބްދުﷲ މަރާލުމަށް ގެންގޮސްދިނީ 50،000 ރުފިޔާގެ އަގަކަށް!

3

އިއްސެގެ މަރު: ސުމޮން މިއާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ބިސްގަނޑު އަޅައިނުދީގެން މަރާލި ކައްކާގެ ޕޯސްޓުމޯޓަމް ރިޕޯޓު ބަލައިނުގަތުމަށް އެދިއްޖެ

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ ޖަލަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ގޯސްކަމަށް ނިންމައިފި

މާފުށި ޖަލަށް އެއްޗެހި ވައްދަން އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ޖައިލަމްގެ މަރު: ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި

« 1 ...