އާދަކާދަ އާއި ސަގާފަތް

ޖުމްހޫރީ ދަތުރު: ވެރީންނާއި ބޮޑުންގެ ނިންމުމެއް، އޭރުގެ ދިވެހީންނަކީ ވެރީންނަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ނަމޫނާއެއް

2

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގާ ހުރި ތާރީހީ އާސާރުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަކީ ކުރާންޖެހޭ ކަމެއް: ރައީސް

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މާޒީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ ވަދުމަސްވެރިކަމާއި ދޯނިބަނުން 2

ދިވެހި ތާރީޚު: ތަންތަނުގެ ތާރީޚު އެނގޭނީ ހޯދައި ބެލީމައެވެ.

އަލަތުކައިވެނީގެ ދެމަފިރިންނަށް ލ. އަތޮޅުގެ އާދަކާދައިން ކީ މަރުހަބާ، ޖަޑިބުންނަކީ މައިދައިތައާއި ބަފައިބެ!

ފޯއްވަޅިއާއިއެކު ފޯއްކިބަ! މާއެނބޫދޫ ކެފޭތަކުން ތަފާތު ސަޅި މަންޒަރެއް!

މީދޫ ނަވު ކެނޑުމުގެ ކުޅިވަރު: ދެ އަވަށުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް!

1

ކުޑައީދުގައި ވީ ވައުދު ފުއްދައި މަޑިފުށީ ފިރިހެނުންގެ ފިސާރި ކޭމެއް އެރަށު އަންހެންވެރީންނަށް!

1

ރަށުގެ އެންމެން އެއްތަންކުރުވާ 'ކިނބިދޫ އީދު ކުނބުސް'

ޓާޓާ ފުލެޓުތައް އިމާރާތްކުރާ ބިމުން އާސާރީތަކެތި

މަގު ހަދަން ކޮންނައިރު، ވަޅުލެވިފައި ހުންނަ އާސާރީ ބިނާތަކަށް ގެއްލުންވާތީ އީޕީއޭގެ ކަންބޮޑުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު: އީދު ފާހަގަ ކުރުމާއި އީދު ނަމާދުކުރުން

« 1 ...