ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

އުފަލާއި މަޖާ ނެގުމުގެ ތެރެއިން މައިންބަފައިންގެ ބޮޑު އިހުމާލު! ކަނު އަނދިރީތެރޭ އިއްފަތް ފޭރިގަތީ އުފަން ބޭބެ!

2

ވަން އެކްސްކްލޫސިވް: ސިނގު ރުޅިގަނޑެއް އަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ، ބަނޑަށް ވަޅިހެރީ ދެދަރިން ކުރިމަތީގައި

2

ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ދޫކޮށްލީ އިޖުރާއަތްތަކާ ހިލާފަށް: ހައިކޯޓް

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައިގައި، ހައްޔަރުކުރި ޝަމީމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގައި އަލިފާން ޖައްސައި އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަށްވުރެ ގިނައިން މިހާރު ހުށަހަޅަނީ ބަހުގެ ހަމަލާއާއި ނަފުސާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަ: ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

އަންހެނަކު ދަރީންނާއެކު މަގުމަތިވެފައި: ތިން ފިރިންގެ ފަރާތުންވެސް އަނިޔާ, ދަރިފުޅަށް ކުރީ ޖިންސީ ގޯނާ!

1

މިދިޔަ މަހު 235 މައްސަލަ ހުށަހެޅި، އެންމެ ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަ: ޖެންޑާ

ދޮންދަރިޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

"ގޮތް ނިންމާނީ އަހަރެމެން"، މިކުދީންނަކީ އަމިއްލަޔަށް ގޮތް ނިންމުމުގައި ގާބިލު ބަޔަކަށް ހެދިދާނެ

1

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 254 މައްސަލަ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 105 މައްސަލައެއް

« 1 ...