ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

އެއިރު ކުޑަކުދީން ލީ ވަޅަށް، އޮރިޔާންކޮށް ގޯނިއަންދުވައި ނެރުނީ ގެއިން ބޭރަށް، މިހާރު ގިނައީ ނުފެންނަ އަނިޔާ!

ތޮއްޑޫގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާ ދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫގައި 6 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލަ: ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި

ދަރިވަރަކަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯ ދައުރުނުކުރަން އެދިއްޖެ

ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހަކަށް ހަމަލާދީފި

ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭން އުޅުނު އިންޑިއާ ޓީޗަރަކު ހޯދަން އިންޓަޕޮލް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 278 މައްސަލަ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 137 މައްސަލައެއް

އުފަލާއި މަޖާ ނެގުމުގެ ތެރެއިން މައިންބަފައިންގެ ބޮޑު އިހުމާލު! ކަނު އަނދިރީތެރޭ އިއްފަތް ފޭރިގަތީ އުފަން ބޭބެ!

2

ވަން އެކްސްކްލޫސިވް: ސިނގު ރުޅިގަނޑެއް އަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ، ބަނޑަށް ވަޅިހެރީ ދެދަރިން ކުރިމަތީގައި

2

ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ދޫކޮށްލީ އިޖުރާއަތްތަކާ ހިލާފަށް: ހައިކޯޓް

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައިގައި، ހައްޔަރުކުރި ޝަމީމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

« 1 ...