ބަންގްލަދޭޝް

ވަން ފޮޓޯ: ބޮޑުފިނޮޅުގައި ދިވެހިން ރަހީނުކުރުން، ފުުލުހުންގެ ތަހުގީގު ފެށުން

ވަން ފޮޓޯ: ބޮޑުފިނޮޅުގައި ދިވެހިން ރަހީނުކުރުން، އިމާރާތްތަކާއި މުދަލަށް ދީފައިހުރި ގެއްލުން

ވަންގެ ނޫސްވެރީން ތުޅާދޫގައި، ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީން މިރަށަށް ގެނެސްފި

ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ ދެމެދު ހިނގި ކުރިމަތިލުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވި: ފުލުހުން

ވަން ގެ ނޫސްވެރީން ބޮޑުފިނޮޅުގައި، ރަށަށް އަރާ މީހުންނަށް ހަމަލަދޭން މިރުސް ފެނާއި ގާފުނިތައް!

ވަން ފޮޓޯ: ބޮޑުފިނޮޅުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ޓީމުތައް މާލެއިން ފުރުން

ވަން ފޮޓޯ: ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުމުގައި މުދަލަށް ދީފައިވާ ބައެއް ގެއްލުންތައް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ވަނީ ނުދެވި: ރިޒާ

ތިން ރަށެއްގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅުނު 22 ބިދޭސީއަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ގަސްތުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރި ހިންގާފައި: ޝާހިދު

1

ވަން ފޮޓޯ: ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފުލެޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން މުޒާހަރާކުރުން

2
« 1 ...