Close

ބަންގްލަދޭޝް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސެމީ ފައިނަލް ލައިވް: ބަންގްލަދޭޝް 0-1 ކުވައިތު (ފުލްޓައިމް)

ފައިނަލަށް ދިޔުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ޒިންމާއެއް: ޖަމާލް

ބޭނުންވަނީ ކުވައިތަށް "ސަޕްރައިޒެއް" ދޭން: ކަބްރޭރާ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ކާމިޔާބީއަކީ ނަސީބަކުންވީ ކަމެއް ނޫން، އެއީ ކުރިއާލާ ކުރި މަސައްކަތްތަކެއް ނަތީޖާ: ކަބްރޭރާ

14 އަހަރުގެ އިންތިޒާރަކަށްފަހު ބަންގްލަދޭޝް ސެމީއަށް، ގްރޫޕު ސްޓޭޖުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ ކަޓައިފި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ލައިވް: ބަންގްލަދޭޝް 3-1 ބޫޓާން (ފުލްޓައިމް)

ބަންގްލަދޭޝް ރަނގަޅު ރޫހެއްގައި، ޑިފެންޑަރު ތާރިގު ކާޒީ އަނިޔާގައި

ބަންގްލަދޭޝްއަށް ވެސް ބޫޓާން ބަލިކުރަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ: ޕެމާ

އިރުޝާދު ދިނީ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ހަމަޖެހިގެން ކުޅެން، ބޫޓާން މެޗަކީ ފައިނަލެއް: ބަންގުލަދޭޝް ކޯޗު

20 އަހަރު ފަހުން ސާފްގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތްދަށުވެ، ރާއްޖެ އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ލައިވް: ރާއްޖެ 1-3 ބަންގްލަދޭޝް (ފުލްޓައިމް)

ރާއްޖޭގެ ފޯވަޑް ލައިންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު، މިސްޓޭކް މަދުކުރަން މަޖުބޫރު: ކެޕްޓަން ޖަމާލް

« 1 ...