މާރާމާރީ

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި އިތުރު ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ މާރާމާރީގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫގައި ހިންގި ގުރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ވަދެ ޕްރިންސިޕަލަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުށްތަކާއި ބައިބަލާއާ ގުޅުވާތީ ކަންބޮޑުވުން، މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ހަތަރު ޓީމެއް ވަކިކޮށް މުބާރާތް ފަށަނީ

މާލޭގައި އިތުރު މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައި، ހުޅުމާލެއިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

15 މިނެޓު ތެރޭ ހުޅުމާލޭގައި ދެ މާރާމާރީއެއް، ދެ މީހަކަށް ޒަހަމްތަކެއް

ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭގައި ދެ މާރާމާރީއެއް، ހަތަރު މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި

ޒިޔަދަމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނިކޮށް ވެސް ވަނީ ވަޅިން ހަމަލާދީފައި: ދައުލަތް

ދިޔަމިގިލި މިސްކިތުގެ މުދިމަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ދިޔަމިގިލީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

« 1