އާމިނަތު ޝައުނާ، މިނިސްޓާ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއަރުވައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ރައީސް ސޯލިހަށް: ޝައުނާ

އަހަރަކު 20 މިލިއަން ސަލާމަތްކުރަން ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަން ފަށައިފި

ކޮޕް27 އަކީ ރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ޕްލޭންތައް ހިއްސާކުރަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް: ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގެ ސައިބާ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރަން ބަޓެލްކޯއިން ދިރާގާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ކައުންސިލުތަކަށް ގްރީން ފަންޑުން ގްރާންޓް ދޭން ތައްޔާރުވަނީ

ރައީސް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ދިރާސާކުރާ ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރުދެއްވައިފި

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕޭން، "ފަސްގަނޑު" އިފްތިތާހުކޮށްފި

ތެލަށްކުރާ ހަރަދުގެ ތެރެއިން 151 މިލިޔަން، ބަޖެޓުން ސަލާމަތް އެބަ ކުރެވޭ: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

އުރީދޫން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގަތަރާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވައިފި

ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭންގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހި ރުފިޔާގެ ރަސްމީ ނިޝާން ތައާރަފްކޮށްފި

ކަނޑުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް، އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޝައުނާ

« 1