އާމިނަތު ޝައުނާ، މިނިސްޓާ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

މަޖިލިސް ރައީސް ޝައުނާއަށް: ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ އަސަރެއްވެސް ހުރެގެން

އީޕީއޭ މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ސަރުކާރަކު ނެތް: ނަޝީދު

ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅީ ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފަކަށްވާން ބޭނުން ނުވާތީ: ޝައުނާ

އެފްކޮންސް 69 މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާ ކުރި މައްސަލަ ވަނީ އެޕީލްކޮށްފައި، މައާފެއް ނުކުރާނަން: ޝައުނާ

އީއައިއޭ ފާސްކުރުމުގެ ބާރު އީޕީއޭއަށް އަލުން ދީ، ރައީސްގެ ވައުދުފުޅު ވަނީ ފުއްދައިފައި: ޝައުނާ

ޖެމްސް ޕޯޓަލުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގައި ޑިޖިޓަލްކޮށް ސޮއިކުރަން ފަށަނީ

ތިލަފުށްޓަށް ދުވާލަކު 1000 ޓަނުގެ ކުނި ގެންދޭ، މަދުނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ހައްލުކުރަން އުނދަގޫވާނެ: ޝައުނާ

1

ގުޅިފަޅުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ބޯފެން އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުން

ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއު ނިމުމުން ނުވަ ރަށަކުން ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ!

26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސް ސޯލިހްގެ ކެމްޕޭން ނިންމުމުގެ ޖަލްސާ

« 1