Close

އަލްހާ އީދު

ކުޑައީދުގައި ވީ ވައުދު ފުއްދައި މަޑިފުށީ ފިރިހެނުންގެ ފިސާރި ކޭމެއް އެރަށު އަންހެންވެރީންނަށް!

1

ރަށުގެ އެންމެން އެއްތަންކުރުވާ 'ކިނބިދޫ އީދު ކުނބުސް'

އީދަކީ އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަން އިސްކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް، އޭގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން މުހިންމު: ސިޔާމް

އީދު ބަންދުގެ ކުރިން މުހިންމު ބޭންކިން މުއާމަލާތްތައް ނިންމުމަށް ބީއެމްއެލުން އެދިއްޖެ

މިފަހަރު ބޮޑުއީދަށް ދާންވީ ދ. މާއެނބޫދޫއަށް: ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ޒަމާނީ މިޔުޒިކާއި އިތުރު އެތައް ކުޅިވަރުތަކެއް!

2

ބޮޑު އީދަށް މެލޭޝިއާއަށް ދާން މޯލްޑިވިއަންގެ ހާއްސަ ފެއާއެއް

އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ބަންދުކުރައްވަން ރައީސް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ދެ އީދު ބަންދަށް ދިގު ޗުއްޓީއެއް

ވަން ފޮޓޯ: ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަމުގެ އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ ސްޓެލްކޯގެ ފާރުން

ވަން ފޮޓޯ: އުފާވެރި ބޮޑު އީދު ދުވަސް

ކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ އީދު ތަހުނިޔާ ތަފާތު، މުޅި ކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުން!

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގައި އުޟްހިޔާ ކަތިލުން

ވަން ފޮޓޯ: ގިނަ ބަޔަކު އީދު ނަމާދަށް

« 1