މަޖިލިސް މެންބަރު، އަހުމަދު ތޯރިގް

ޖޭއެސްސީއަށް ބަދަލުގެންނަން ތޯރިގު ހުށަހެޅުއްވި ދެވަނަ ބިލުވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި

ޖޭއެސްސީ ބަދަލު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި، ތޯރިގު އެދިވަޑައިގަތީ ހުށަހެޅީ ކޮންމެންބަރެއްކަން ނުބަލައި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް

މަޖިލިސް ރައީސާއި އޭޖީ ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ޖޭއެސްސީ ބަދަލުކުރަން މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ޖޭއެސްސީ ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނޫ އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެންނަން ތޯރިގު ފޮނުއްވައިފި

ﷲ އަށާއި، ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން ނުހުއްޓުވައި ހަރުކަށި ފިކުރެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: ތޯރިގު

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނޭ 16 މެންބަރަކު މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި

2

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ހައްޔަރުކުރާ ހިސާބަށް ނުދަނީސް އުތުރު ތިލަފަޅުގެ އެގްރީމެންޓް ހާމަކުރަން ގޮވާލައިފި

ހުސްވިމަހު އަތުލައިގަތް މަސްބޯޓުގައި ތިބި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ނައިބު ރައީސްކަމުން ޖަމީލު ވަކިކުރީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުމުން: ތޯރިގު

ސިޔާސީ މީހުން ނުލައި ޖޭއެސްސީ އެކުލަވާލަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި، ބަހުސް ފަށައިފި

ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރަން އިސްލާހު ހުށަހަަޅައި، ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައި އަވަސް އިންތިހާބަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް މެންބަރު ތޯރިގު ގޮވާލައްވައިފި

2
« 1