އަފްޣާނިސްތާން

ބޭރުގެ އެއާލައިންތަކުން އަފްގާނިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ނުކުރާތީ, ތާލިބާނަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް

ވޭތުވެދިޔަ 16 އަހަރު ތެރޭ އަފްގާނިސްތާނުގައި 28,500 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން މަރާލާފައިވޭ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ތާލިބާނުން އެ ކޮމިޝަން އުވާލައިފި

ނިއު ޒީލެންޑުން އަފްގާނިސްތާން ބަލިކުރުމުން އިންޑިއާ ކަޓައިފި

މަރުގެ މެޗަކަށް ނުކުމެ އަފްގާން ބަލިކޮށް، އިންޑިއާއަށް އުންމީދެއް

ރާއްޖެއާ އެއް ގްރޫޕުގައި ކުޅެން އޮތް އަފްގާން ޒުވާން ޓީމަށް ބަހުރެއިނަށް ނުދެވުނު!

ރާޝިދު ހާން އާއި މުޖީބުއް ރަހުމާނުގެ ވިކެޓުތަކުން އަފްގާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ކަންދަހާރުގެ ޝިއައީ މިސްކިތެއްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

އަފްގާނިސްތާނުގެ އަންހެނުން ހިމާޔަތްކުރަން ވީ ވައުދާ ތާލިބާނުން ހިލާފު ވެއްޖެ: އދ

ޔުނިވާސިޓީތަކުގައި އަންހެނުން ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔަވަން ދިއުން ތާލިބާނުން މަނާކޮށްފި

އަފްގާނިސްތާނުގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ، ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކުރާ ސަރުކާރެއް އޮތުން މުހިންމު: ރައީސް

އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތަށް އަފްގާނިސްތާނުގެ ކަރިކިއުލަމް ބަދަލުކުރަނީ

« 1