އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ޑެންގޫ ޖެހިގެން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ދަގަނޑެއް މީހެއްގެ މޫނަށް ހެރި ހާލު ސީރިސްވެއްޖެ

އިނގިލިތަކަށް އެރީ ނުފިލާތަދެއް، ކެންސަރަށްވެ އަތްތިލަ ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނުނަމަވެސް ހަސަން ދައްކަނީ ސާބިތުކަން

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބެއްގައި ފިރިމީހާގެ ކަރަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އެލްސިއޯން ބޭކަރީގެ ބާނީ ހަސަން މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

1

ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ތޯރިގުގެ މަންމަ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 306 އަށް

ހާޝިމްގެ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ހުރުމުން އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ދަތިވެފައި

ނަސަންދުރައިގެ ލިފްޓެއް ވެއްޓި ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ފިރިމީހާ މަރުވިތާ ފަސް މަސް، ހަގުދަރިފުޅުގެ މަރާއެކު ހިތް ކުދިކުދި!

5

ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭގައި ދެ މާރާމާރީއެއް، ހަތަރު މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި

ހުޅުމާލެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ މީހަކު މަރާލައިފި

އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު އީމާން މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ

« 1 ...