އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެފައި، ހާލު އަދި ވަރަށް ގާތުން ބަލަން ޖެހޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިތް ކައިރިއަށް ތޫނު އެތިކޮޅެއް ދިޔަ، އެތެރެއަށް ދިޔަ ނަމަ ނުރައްކާވީސް: އޭޑީކޭ

އެތިކޮޅުތައް އެތެރެއަށް ގޮސް، ނަޝީދުގެ ގޮހޮރު ފޫއަޅައިގެންދިޔަ: އޭޑީކޭ

ރައީސް ނަޝީދު ގެނެވުނުއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ލޭ އަންނަމުން ދިޔަ، ދިހަ މިނެޓު ތެރޭ ތިއޭޓަރަށް ވެއްދުނު: އޭޑީކޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުދިނުމަށް އޭޑީކޭގެ ޕްރެސްއެއް މެންދުރުފަހު 2:30 ގައި

ޑރ. ނިޔާފުގެ ޓީމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހާއްސަ ޝުކުރެއް

ރައީސް ގެންދަވަނީ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ ގޮތް ގާތުން ބައްލަވަމުން: މަބްރޫކް

ނަޝީދު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނީ ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަކޮށް: ރައީސް

1

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅު ކްރިޓިކަލް، އޮންނެވީ އައިސީޔޫގައި: އޭޑީކޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ކާމިޔާބު ގިނަ ސާޖަރީތަކެއް ކުރެވިއްޖެ، މުހިންމު އެއް ސާޖަރީ އަދި ހަދަން ޖެހޭ: އޭޑީކޭ

ރައީސް ނަޝީދު އޮންނެވީ އައިސީޔޫގައި، އަދިވެސް އިތުރު ސާޖަރީއެއް ހަދަން ޖެހޭ: ދޮންބިލެތް

1

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އދ. އާއި އީޔޫއިންވެސް ކުށްވެރިކޮށްފި

« 1