އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ސޭޓުގެ ކަރުގައި ވަޅި އެޅި އަންހެން މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ކާޑިއެކް އެރެސްޓެއް ޖެހި ހޭނާރާތާ ހަފުތާއެށް، އާއިލާއިން އެދެނީ ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް އެހީއަށް!

7

ހަފީޒުގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

ކެއިންބުއިމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނައިބު ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި ނިޔާވީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސައުދު

ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް

ވަން ފޮޓޯ: އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުން

އޭޑީކޭއިން ނާސިން ސްކޮލާޝިޕުގެ ތިން ފުރުސަތު ހެލްތު މިނިސްޓަރީއަށް ދީފި

ހެންވޭރު އިމާރާތަކުން ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

4 އަހަރުގެ ނޫމާން ބެލްކަނިން ވެއްޓި މަރުވުން، އެކުއްޖާގެ ފަހު ބަސް، ފުރަތަމަ ފެނުނު މީހާގެ ވާހަކަތައް

8

ހޯރަފުށީ މުހައްމަދު ސަލީމަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ކުއްލި އޮޕަރޭޝަނަކަށް

ވަން ފޮޓޯ: އޭޑީކޭގައި ހައިޕަބެރިކް ޔުނިޓެއް ހުޅުވުން

« 1 ...