އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ފިރިމީހާ މަރުވިތާ ފަސް މަސް، ހަގުދަރިފުޅުގެ މަރާއެކު ހިތް ކުދިކުދި!

5

ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭގައި ދެ މާރާމާރީއެއް، ހަތަރު މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި

ހުޅުމާލެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ މީހަކު މަރާލައިފި

އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު އީމާން މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ

އީމާން މަރުވި ކަމަށް އަދި ނުނިންމާ، އަދިވެސް އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި: އޭޑީކޭ

އީމާންގެ ހާލު ވަރަށް ކްރިޓިކަލް، އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި: އޭޑީކޭ

އޯޕަން ހާޓް ސާޖަރީއަކާ ނުލައި ހިތުގެ މައި ލޭނާރު ބަދަލުކޮށްލާ އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭގައި

ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލު ވަރަށް ގާތުން ބަލާނަން، ނަސްރީނާއަށް ދިމާވި ކަމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން: ނައިބު ރައީސް

1

ސިޒޭރިއަން ތެރޭގައި ގޮހޮރު ކަފައިގެންގޮސް ވީދިފައި، ލިބުނު ދަރިފުޅު އުރައިނުލެވި މިހާރު މަރާ ހަނގުރާމަކުރަނީ

7

އޭޑީކޭގައި ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ ބަލި މީހުން ފެސިލިޓީތަކުން ފަރުވާ ހޯދަން އެދެނީ އެހެން ބަލި މީހުންގެ ރައްކަލަކަށް: އޭޑީކޭ

އޭޑީކޭއަށް ވިހަންދިޔަ މާބަނޑު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ފަރުވާނުދިން މައްސަލައެއް

« 1 ...