Close

އދ. މާމިގިލި

ހައިޝަމް: ކުޅުން ފެށީ މާމިގިލީ މަގުތައްމަތީ، މިއަދު އެއީ ގޯލާ ފިސާރި ރައްޓެހި މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް

ކ. ގާފަރު، އދ. މާމިގިލި އަދި ގދ. ވާދޫން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ދިއްގަރުން ބަދަލު ހިފައިފި، ގަމާއި ވާދޫ އަދި މާމިގިއްޔަށްވެސް މުހިއްމު މޮޅެއް

ށ. ކަނޑިތީމާއި ހދ. ނައިވައިދޫ އަދި އދ. އޮމަދޫވެސް ޒޯން ބުރު ފެށީ މޮޅަކުން

ހިންނަވަރާއި މާމިގިލި އަދި މުލަކަށްވެސް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

ގަމާއި އިސްދޫއަށް ދެވަނަ މޮޅު، މާމިގިލި އަތޮޅު ފައިނަލަށް

ދެވަނަ މޮޅާއެކު ބިލެތްދޫ އުންމީދު ބޮޑުކޮށް، ދިއްގަރާއި އޮމަދޫ އަތޮޅު ފައިނަލަށް

މާމިގިލި އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮށްފި

1

ފިލްމީ ތަރި މަލް އަތުން ފެނުނު ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅުގައި ޑައިމޯފިން ހުރި: ހެކިވެރިޔާ

1

މާމިގިލީގައި ދެ ބިދޭސީންގެ މެދުގައި ހިނގި މާރަމާރީއެއްގައި އެކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާމިގިލީ ޕޯޓް އޮޕަރޭޓް ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ކައުންސިލް

މާމިގިލީ ޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓައެއްލަން، އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަތްކެއް ނުކުރޭ: އެމްޕީއެލް

« 1