އަދާލަތު ޕާޓީ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނެސްފިނަމަ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހޭނެ: އިމްރާން

1

ޔޯގާއަކީ ޝިރުކެއް ކަމަށް ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖުމާއެއް ނެތް: ނަޝީދު

1

ޔޯގާ ހުއްދައެއް ނޫން، އެއީ ހިންދޫ ދީނުގެ އަޅުކަމެއް: އަދާލަތު ޕާޓީ

ސިޔާސީ ރޭހުގައި ކާމިޔާބު ހޯދޭނީ ދީނާއި ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެން: އިމްރާންް

އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އަރައިރުން އުފައްދަން ބަޔަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: އިމްރާން

ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރާނަން: އިމްރާން

އަދާލަތަކީ ދެތިން މީހެއްގެ މަންފާއަށް ގެންގުޅޭ ނަމެއް: ޝިޔާމް

ބަޔަކު މީހުން ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް އަދާލަތު ދާނީ ބާރަށް ކުރިއަށް: އިމްރާން

1

އަދާލަތު ޕާޓީ ދެމި އޮންނާނީ އިސްލާމް ދީނުގެ އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް: އިމްރާން

ފާހިޝް އަމަލު ހިންގާ މީހުންނާއި އެފަދަ އަމަލުތައް ފަތުރާ މީހުން ދެނެގަނެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

މިއީ އިރުއަރާ އިރު އަދާލަތުގެ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއް، އިރު އޮއްސޭއިރު އެމްއާރްއެމްގެ ވެރިކަމެއް: އީވާ

2018 އިން 2022 އަށް އެންމެ ގިނައިން ވަގު ފޯމު ހުށަހެޅީ ޕީޕީއެމުން!

2
« 1 ...