Close

އަދާލަތު ޕާޓީ

ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމާ ގޮތަކުން ނަޝީދާ މެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވާނީ ލޯތްބަކަށް ނުވަތަ ނަފުރަތަކަށް: މަހުލޫފު

ވާދަކުރަން ނުކުމެ އެ ތިބީ ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރުމަށް ދައްޗާއި އުނދަގޫ ޖެއްސި ބޭފުޅުން: ރައީސް

ޖެނުއަރީގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ސިވިލް ސާވަންޓުން އަދި އެހެން ދާއިރާތަކުގެ މުސާރަތައް ބޮޑުވާނެ: ރައީސް

20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށް ގޯއްޗާއި ފުލެޓު ދޭނަން: ރައީސް

ވިނަރެސް ފުލެޓުތަކާއި އެމްޕީއެލް މުވައްޒަފުންގެ ފުލެޓުތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓާއި ކުލި ކުޑަކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ރައީސްގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލީ އެތައް ދިރާސާއެއް ކުރެވިގެން، އިދިކޮޅުން ވައުދުވަނީ ބަލައިލުމެއް ނެތި: އިޔާދު

1

ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގިނަވީ ވޯޓު ނުލާ މީހުން ހޯދައި، އެމީހުންނަށް ވިސްނައިދިނުމުން: ރައީސް

އިދިކޮޅަށް ފަލާހުގެ ރައްދު: ދޮގު ހަދައި، ބިރުދައްކައިގެން ލިބޭނެ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ!

މިއަދު ވެސް އަދި ވެރިކަމަށްފަހު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ތުހުމަތުކުރާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް

ކުރެވޭ ކަމަކުން އިންތިހާބު ގެއްލިއްޖެއްޔާ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވާނެ، ވަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާ

ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އަޑުފަތުރަނީ ބަލިވާނެކަން ޔަގީންވާތީ: އެމްޑީޕީ

« 1 ...