ކުށް

އޮކްޓޫބަރާ ހަމައަށް ވަގަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެެއިން 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަކެތި ވަނީ ހޯދާފައި: ފުލުހުން

އިންޓެލް ފުލުހުންނަށް ހެދިގެން ގެސްޓް ހައުސްއަކުން ފޭރުނު މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުއްޖަކު ގޭބަންދުކޮށް މަރުގެދިޔައިގެ ހައްގު އޮތްކަމަށް ކުރި ހުކުމް ބަދަލެއް ނުކުރި

ގުރައިދޫ މަރުގެ މައްސަލަ: ހެކިން ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެ

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ހެކިން ހާޒިރު ނުވެގެން ކެންސަލް ކޮށްފި

130 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: އަހުމަދު މޫސާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ފޭރުން ހުއްޓުވި ސެކިއުރިޓީ ގާޑުގެ އަގުވަޒަންކޮށް 50،000 ރުފިޔާ ދީފި

ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ދޮންބައްޕަ، 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ލުތުފަރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުު ތެރޭގައި މަރާލި އަނަސް ބެލި ޑޮކްޓަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދީފި

ރޭ އައްޑޫގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އޭއީއެޗް

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ދޯނިން 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދި، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 23 ...