Close

ކުށް

ނަޝީދު ވިދާޅުވާފަދަ ކަމެއް ނުކުރައްވާކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ވަނީ ދެއްވާފައި: މަބްރޫކް

ކާނަލް ނަޝީދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ކުށްކުރާ ކުދިން އިސްލާހުކުރަން އާއިލާ އާއި މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުން މުހިންމު: އިމްރާން

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނަސީރުވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ނާޒިމްގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި: ނަޝީދު

1

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނާޒިމް ހައްޔަރުކޮށްފި

މުޑުދާރު އަމަލު ހިންގާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަން ފުލުހުން ފަސް ނުޖެހޭނެ: އިމްރާން

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިސްކިތަކުން ވައްކަން ކުރަން އުުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

130 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލަ: ކުޑަކުއްޖާއަށް ކުށް ސާބިތުނުވި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

... 21 ...