ކުށް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ފޫއަޅުވައިލި ގޮތް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވާ 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރު

ގުރައިދޫގައި މަރާލި ޝާހް އާލަމްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ބާއްވަނީ

ނުހައްގު މުއްސަދިކަން ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ކުރެވޭގޮތަށް ގާނޫނު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރޯދައަށް ހުރެ ކެއުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކުށްތަކެއް މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ މިއަހަރު އިތުރު

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އާރުޑީސީގެ އޮފީސް ފަޅާލައި ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

12 އަހަރު ކުރީން ކުރި ދައުވާ: ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ފޭރުމުގެ ކުށް، މުބީން އާއި ރަމްޒީގެ މައްޗަށް ސާބިތެއްނުވި

ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއި ކުއްޖަކު ވަޅުލައިގެން މަރާލި މައްސަލައިގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ވިސާ ނެތި ލަންކާގައި އުޅެމުން ދިޔަ ހަތަރު ދިވެހިއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނަސްގެ މަރު: ފޮރެންސިކްގެ އެހީގައި ފޯނަކުން ހެކި ހޯދުމަށް ސިންގަޕޫރަށް ފޮނުވަނީ

އިހަވަންދޫ އިއްސެ މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވީ ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރުމުން: ސުމޮން މިއާ

1

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމަށް ހަމަލާދިނުމަށްފަހު ފިލަން މަސައްކަތެއް ނުކުރަން: އަދުހަމް

... 21 ...