ކުށް

މާލޭގައި މާރާމާރީއެއް، މީހަކަށް އަނިޔާވެ ފަރުވާދެނީ

ބަންދު ދުވަސްވަރު ކުށް މަދުކުރަން ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށަނީ

ދަބަހުން ވަޒަންތަކެއް ފެނި ހައްޔަރު ކުރި ފަތުރުވެރިޔާގެ ބަންދަށް އިތުރު ހަތަރު ދުވަސް ޖަހައިފި

ތިމަރަފުށީގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް ލުޔެއް ނުދިން

1

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސްފި

މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި މީހަކު ރަހީނުކޮށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ: ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ކާރެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

މެންބަރު އީސައާ ގުޅޭ ގެނެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ނިންމައި ޕީޖީއަށް ފޮނުވަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ހާދިސާ: ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގޮސް ތަޅައި އަނިޔާކޮށް އެއްލައިލީ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް، ކުރިން އިންޒާރުދިން!

11

އައްޑޫ އިން ހައްޔަރު ކުރި ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 4 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް: އިމްރާން

ވަގަށް ނެގި ކޭޝްކާޑަކުން އޭޓީއެމުން 20000 ރުފިޔާ ނެގި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

1
... 20 ...