ކުށް

ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަން: މިނިސްޓްރީ

މެރާކީއަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ދެމީހަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ބިދޭސީ ތިން މީހުން ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހަވަނަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބިދޭސީ ތިން މީހުން ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި މީހުންނަށް ހަމަލާދޭ މީހުންނާ މެދު ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުން ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕީޖީ

ޑްރައިވަރު ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އިއުތިރާފުވި އަދުހަމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް "ވަޅި" ހަރާނެ ކަމަށް ބުނި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް އަރުވައިގެންދިޔަ ޓެކްސީއެއް ހުއްޓުވައި ދެ ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުށްމަދު މާހައުލެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ވެލިދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އައްޑޫގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރާ ކައްކަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތިން ތަނެއް ހޯދައިފި

ކުށް މަދުކުރަން ފުލުހުން ފެށި އޮޕަރޭޝަންގައި މިހާތަނަށް 6867 އުޅަނދަކާއި 908 މީހެއް ފާސްކޮށްފި

« 1