Close

ކުށް

ބަޔަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ރަހީނުކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ސްޓެޕް އައްޔަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ފަށްކަނޑަން މީހަކާ ކައިވެނި ކުރިކަމުގެ ކުށުގައި ދެ މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވަގު ޓީޓީން ވިޔަފާރި ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޝިފާއު ހޯދަން އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި

ދޫނިދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ވަގަށް ވަތް މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކައުންސިލެއް އެކުލަވާލަން އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި

ކުށް ގިނަވަނީ ވެރިކަމުގައި ތިބޭ ބައެއްގެ ސަބަބުން އެ ބާރު ލިބިގެން، މާޒީގައި އެކަންވީ އެހެން: ރައީސް

މޭރީގެ ގާތިލު ކަމަށްވާ މާވިންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަން ނޫފައިގަނެ، ހާނީއްކަވެފައި ހުރި: ހެކިވެރިއެއް

މޭރީ ދަންޖެހުނުކަމުގެ ނިޝާނެއް ނެތް، ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޝަން ފުޅިއެއް ތަހުލީލު ކުރި: ހެކިވެރިން

ފޯޖަރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސްޓެޕް އައްޔަ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ޝިއާއުގެ މަރު: ސާހިލްގެ ވަކީލު މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެއްޖެ

ފަރުވާދިން ނަފުސާނީ ކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި ހިފައި މާވިން އަނިޔާކުރި: ހެކިވެރިޔާ

1
« 1 ...