ކުށް

އިރާން ބޯޓުން ގެނައި 70 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ގާޒީ ބަދަލުވުމުން އާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ނިންމައިފި

215 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށް މަރާލުން: ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ ބަންދުކުރާނެ ޖަލެއް ނެތުމުން ގޭބަންދަށް

ފުލުހަކަށް އަނިޔާކުރި މީހަކު އެއް މަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ސްކޫލު ނިންމާ ކުދިން ކުށުގެ ވެއްޓަށް ދާ މިންވަރު އިތުރު، ގިނައީ އާއިލާ ރޫޅިފައިވާ ކުދިން: ޑީޖޭޖޭ

100 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ދެ މީހެއްގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

އާގިލް މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަމްދޫނު އަތުގައި ވަޅިއެއް އޮތްތަން ފެނުނު: ހެކިވެރިޔާ

18 ކިލޯގެ ޑުރަގާއެކު ބްރެޒިލްގެ ދެ މީހަކު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ގެސްޓުހައުސަށް ފައިސާ ދައްކަން 100 ރުފިޔާ ފޭރުނު މީހަކު ޖަލަށް

ބޮކްސާ ތެރެއިން ބައި ކިލޯގެ ޑްރަގްސް، އިޖުރާއުތައް ގޯސްވުމުން ކުށް ސާބިތު ނުވި

މަހުމޫދުގެ މަރު: ސާލިމްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިިފި

އިއްސެގެ މަރު: ފުލުހުން ބުނަނީ ސުމޮންއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް

« 1 ...