ކުށް

ހިތަދޫގައި ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ވަދެ ފުލުހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ރޭ ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހަކު ތަހުގީގު ނިމެންދެން ބަންދަށް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ނާޒިމް، ތިން މަހާއި 26 ދުވަހަށް ގޭބަންދުކުރަން ހުކުމްކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އިތުރު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލަނޑާ ދޯންޏެއްގައި ހައްމާދަށް ވަޅީން ހަމަލާދިން އާސިފް ދިހަ އަހަރަށް ޖަލަށް

ގޭންގަކުން ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިން ސަބަބު ރައީސް ވިދާޅުވެދެއްވައިފި

2

2018 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ދެ ޓަނަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ އަތުލައިގެންފައި: ޕޮލިސް

ގޭންގުތަކުގެ ނުފޫޒު ގަދަ، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި 32 ގޭންގެއް ހަރަކާތްތެރިވޭ: ޕޮލިސް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިނީ ގޭންގަކުން، އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހަމީދު

ގައިދީން ތިބީ ހަރުކަށި ފިކުރާއި މަސްތުގެ ނުރައްކާތެރި އޮއިވަރެއްގައި ޖެހިފައި: ރައީސް

« 1 ...