ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާނުގެ ފްލައިޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓާއި އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްގެ އިހުމާލުން: ތަހުގީގު ރިޕޯޓު

ޔޫކޭއިން ކޮވިޑުގެއާ ވެކްސިނެއް އިންސާނުންގެ ގަޔަށް ޖަހައި ޓެސްޓު ފަށައިފި

މި ދެމައިން ޑޮކްޓަރަކަށްވާން ކުރި ދަތުރު: ގުރެޖުއޭޓްވީ އެއްކޮށް، އިންޓާންޝިޕް ހަދަނީ އެއް ތަނެއްގައި

ކޮވިޑް އައިސް އެމެރިކާ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކޮށްފި: ސީޑީސީ

މެކްސިކޯގައި އުފަންވި އެއްމާބަނޑު ތިން ކުދިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށްފަހު ހުރިހާ ހައްޖާޖީން ކަރަންޓީނު ވާން ޖެހޭނެ: ސައުދީ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަތައް ހުއްޓާލަން އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކުރެއްވި އިލްތިމާސަށް ރާއްޖެއިން ތާއީދުކޮށްފި

އެޕަލް "ވޮޗް އޯއެސް 7" 20 ސިކުންތު ވަންދެން އަތް ދޮންނަން އެހީތެރިވެދޭ

އެޕަލްގެ "އައިއޯއެސް 14" ފީޗާތައް ދައްކައިލައިފި، މިި ފަހަރުވެސް ތަފާތު

ތަފާތު ބަދަލުތަކާއެކު އެޕަލް "އައިޕެޑް އޯއެސް 14"

މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީގައި ތިބި މީހުންނަށް އެކަނި

ކޭ-ޕޮޕް ފޭނުންނާއި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓްރަމްޕް ލަދުގަންނަވާލައިފި

2 ...