ދުނިޔެ

ފޭސްބުކުގެ ނަން ''މެޓާ'' އަށް ބަދަލުކުރިކަން އިއުލާނުކޮށްފި

ޖަޕާނުގެ އަމީރާ އާދައިގެ ބޭފުޅަކާ ކައިވެނިކުރެއްވުމުން ޝާހީ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިއްޖެ

އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފޮޓޯ: ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅު އުފުލައިލައިގެން ހުރި ނުކުޅެދޭ ބައްޕަގެ ހިނިތުންވުމުން އެތައް މެސެޖެއް

އާ ތަހުލީލު: އެމެރިކާގައި އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑަށް އޫރެއްގެ ކިޑްނީ ލައްވައިފި

އެމެރިކާއިން ސީރިއާއަށް ދިން ޑުރޯން ހަމަލާއެއްގައި އަލްގައިދާގެ އިސް ލީޑަރަކު މަރާލައިފި

ހިލައިގެ ބަދަލުގައި ކިޑްނީ ނެގުމުން ބަލިމީހާ މަރުވެއްޖެ، ހޮސްޕިޓަލް 11 ލައްކައިން ޖޫރިމަނާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަލިފާން ފަރުބަދު، މައުންޓް އާސޯ ގޮވައިފި

ކެރަލާގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ޗައިނާގެ ވީގޫރު މުސްލިމުން ހުކުމަށްފަހުވެސް މިނިވަން ނުކޮށް ''ގެއްލުވާލަނީ''

ވަގަށް ޑޮލަރު އެތެރެކުރަން އުޅުމުން ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ބޭންކުގެ ނައިބު ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެމެރިކާ ހުޅުވައިލަނީ

ކަންދަހާރުގެ ޝިއައީ މިސްކިތެއްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

2 ...