ދުނިޔެ

އަލީބާބާގެ ބާނީ ޖެކްމާގެ އެހީ މިފަހަރު ޔޫރަޕުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް

10 ސިކުންތު ވަންދެން ނޭވާ ހިފެހެއްޓުނަސް ކޮވިޑް ނެތް ކަމަކަށް ނުނިންމޭނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޕްރިންސް ހެރީގެ ދެކަނބަލުންގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ހަރަދުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ އަމިއްލަފުޅަށް : ޓްރަމްޕް

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދުކުރި ހޫބޭ ޕްރޮވިންސަށް ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓްތައް އޮޕަރޭޓުކުރަން ފަށައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބުޅަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

1

ކޮވިޑަކީ ވައިގެ ޒަރިއްޔާއިން ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދޮގު ކޮށްފި

ކޮވިޑަށް ފަރުވާހޯދުމުގެ ދިރާސާގައި ބިލް ގޭޓްސްއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ޒުކަބާގް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އެއްލައްކައިން މައްޗަށް، ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަން ޓްރަމްޕް އަމުރުކުރައްވައިފި

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކައިލީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ސިންގަޕޫރުގައި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ނުބާއްވާ މީހުން 10000 އިން ޖޫރިމަނާކޮށް ހަމަހަށް ޖަލަށްލަނީ

ކޮވިޑް 19 : އިއްޔެ އެކަނި އިޓަލީގައި 900އަށް ވުރެ ގިނަ މަރު

ކޮވިޑް 19އިން އަރައިގަނެވޭނީ ހުރިހާ ގައުމެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

2 ...