ދުނިޔެ

އަދުގެ ދުނިޔެ: މެލޭޝިޔާގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަކީ މަހާތީރަށް ދޮރު ބަންދުވެ އަންވަރަށް ދޮރު ހުޅުވުމެވެ.

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ދިހަ ގައުމު!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޕޮލެންޑަށް އެރި މިސައިލަށްފަހު ނޭޓޯއިން ސީދާގޮތެއްގައި ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެތަ؟

މައިކްރޯސޮފްޓް ވިންޑޯސްގެ ފޯން ލިންކް އެޕް: އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް

މައިކްރޮސޮފްޓުން އުފައްދާ ކޮންޕިއުޓަރުތައް ވިކޭމިންވަރު ދަށަށް

ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކުގެ އަތުކުރިން ފެންނަ ރަތްފަށުގެ ސިއްރު އެނގޭތަ؟

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށިދާނެކަމުގެ ކުލަވަރު އުދަރެހުން އެބަފެނެއެވެ.

ނޯވޭގެ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ކަޅު ޒުވާނަކަަށްޓަކައި ޝާހީ ލަގަބުތައް ދޫކޮށްލައްވައިފި

4

ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ރިކޯޑެއް ލިބިފައިވާ، އެންމެ ދިގު އަންހެނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަތިންދާބޯޓަކުން ދަތުރުކޮށްފި

މަޝްހޫރު މަމީ ނޫޑްލްސްގެ ބާނީ އުމުރުން 92 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނުގެ ދެކަނބަލުންނަށް ކުނިބިހުގެ ހަމަލައެއް ދޭން އުޅެފި

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސްޓާލިންކް އިންޓަނެޓްގެ ސުޕީޑް ދަށްކުރަނީ

2 ...