Close

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު

އުހުގައި ޝޯއެއް ބާއްވައި ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތުން ޖާގަ ހޯދުމަށް އިދިކޮޅަށް އިނދެ 500 މޭލަށް ބައިސްކަލު ދުއްވައިފި

އެއް މިނެޓުތެރޭ 374 ފަހަރު ސްކިޕްކޮށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި

ކެނޯއެއްގައި މިސިސިޕީ ކޯރު ހުރަސްކޮށް ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި

މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުސްކުޅި ބޮޑީ ބިލްޑަރު، އުމުރަކީ 90 އަހަރު

އެއްގަޑިއިރު ތެރޭ 3،249 ޕުޝްއަޕް ހަދައި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި

މެކްސިކޯގެ ކުންފުންޏަކުން ބަރުދަނުގައި 600 ކިލޯ ހުރި މާޝްމެލޯއެއް އުފައްދައިފި

ޕާކިސްތާނު އާއިލާއެއްގެ އެންމެން އޮގަސްޓު އެކެއްގައި އުފަންވެފައިވާތީ، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތަށް!

އަށް ގަޑިއިރު ތެރޭ 17،000 ޕޭން ކޭކް ފިހެ، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތަށް

އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ސްޓޭޓަކަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ދަތުރުކޮށް ރެކޯޑް ގާއިމު ކޮށްފި

ސްކޫލު ދައުރުން ފެށިގެން ފަންސޫރު އެއްކޮށް 70،000 ހަމަކޮށްފި، ރެކޯޑަކަށް ވެދާނެ!

55 ގަޑިއިރު ވަންދެން ރޭޑިއޯ ޝޯއެއް ހުށަހަޅައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތަށް

« 1