ޒަހަމްކޮށްލުން

މާލޭގައި މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމުކޮށްލައިފި

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ހާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ދެ މުދިމުގެ ޒުވާބު ހޫނުވެ ހަމަނުޖެހުމަކަށް، އެކަކަށް އަނިޔާތަކެއް

އައްޑޫ މާރާމާރީ: ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

ރައްޓެއްސަކާ ޖެހުނު ކުޑަ މައްސަލައެއް: ނިމުނީ ގަދަކަމުން ބަރަހަނާ ކޮށް ވީޑިއޯ ކުރުމަށްފަހު!

6

އިއްޔެގެ ހާދިސާ: ވަޅި ޖެހީ ސީދާ ކަރަށް! ކަރުގެ ނާރުތައް ބުރިވެ ނޭވާލާ ހޮޅިވެސް ވަނީ ފޫގޮސްފައި

1

ދި އެފްއެމްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ މަސްއޫދަށް ހަމަލާދިން މީހަގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް

މަސްއޫދަށް ހަމަލަދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދުވާފަރުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރު ކަރަންޓީނުގައި، ކޮވިޑުގެ ހަތަރުވަނަ މަރާއެކު ރަށުގައި މުޒާހަރާ!

މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މާރާމާރީއެއް، ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެ ފަރުވާދެނީ

ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެމްއެމްސީން ވެސް ގޮވާލައިފި

« 1