ޓެކްނޮލޮޖީ

ކޮވިޑް 19އާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސި ސްޕޭސް އެޖެންސީން 2.6 މިލިޔަން ޔޫރޯގެ ފަންޑެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އެލްޖީ އިން އަލަށް ނެރޭ ފޯނަށް ކިޔާނީ އެލްޖީ ވެލްވެޓް!

ކޮވިޑް 19 : އެޕަލް އާއި ގޫގުލް ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސް ކުރެވޭނެ އެޕެއް އުފައްދަނީ

ސިގްނަލް ރަނގަޅުކުރަން އަމިއްލައަށް ބޫސްޓަރު ހަރުނުކުރަން އަންގައިފި

ކޮވިޑް 19 : މީޑިއާތަކަށް އެހީވުމަށް ފޭސްބުކުން 100 މިލިއަން ޑޮަލަރުގެ އެހީ

ކޮވިޑަށް ފަރުވާހޯދުމުގެ ދިރާސާގައި ބިލް ގޭޓްސްއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ޒުކަބާގް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މައިކްރޯސޮފްޓުން ރާއްޖެއަށް އެއްބާރުލުން ދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

މައިކްރޯ ސޮފްޓް އަދި ގޫގުލްގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް އެބަދޭ: މަލީހް

ދިރާގު ހިއްސާ ވިއްކާ ނުލިނަމަ މިއަދު އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ނުކުރެވިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީސް: އަލީ ހުސައިން

1

އެޕަލްގެ ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް! މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އެޕް ސްޓޯރު ލިބެނީ

ކޮވިޑް 19 : ފޭސްބުކުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 1000 ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ބޯޑުން ބިލް ގޭޓްސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

... 8 ...