ޓެކްނޮލޮޖީ

ސިންގަލް ކްލިކް: ސެލްފީ ޓައިޕް މީ ކިހިނެއް ވާކަމެއް؟

ސިންގަލް ކްލިކް: 2020 ވެގެން ދާނީ 5ޖީ ނެޓްވޯކް އަދި 5ޖީ ފޯނުތަކުގެ އަހަރަކަށް

2

އެމެޒޯން އަދި ވޮލްމާޓްއާ ވާދަކުރަން އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އޮންލައިން ސްޓޯރެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔެއިން 2019 ގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަން

މިރޭވެސް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރައިފާނެ: ބީއެމްއެލް

ސިންގަލް ކްލިކް: ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދޭންވީ މި ކޮންޕިއުޓަރު، އެންމެ ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ

2

މޮޓޮރޮލާ ރޭޒާއަށް ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލުން ފަސްކޮށްފި

އެޕަލްގެ މެކް ޕްރޯގެ އަގު 52،000 ޑޮލަރު

1

އައިފޯން 12ގެ ހަތަރު މޮޑެލްއެއް، ޓަޗްއައިޑީ އެނބުރި އަންނަނީ

ޕްލާސްޓިކު ނޫން ގޮތެއް އެބައޮތް! މިއޮތީ އަނބުގެ ތޮށިން ހެދި ހޮޅިއެއް

ޑާޓާ އެލަވަންސް އިތުރުކޮށް، ތަފާތު ލޯޔަލްޓީ ފައިދާތަކާއެކު އުރީދޫ "އެކު" ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފުކޮށްފި

އަންހެން ކުދިންނަށް ކޯޑުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމު ނިންމާލައިފި

... 7 ...