ޓެކްނޮލޮޖީ

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އެމޭޒަންގެ ވިޔަފާރިވެސް ސާޖަކަށް، ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިއަނަރަށް ޖެފް ވެދާނެ

ޓުވީޓާ: ކޮވިޑަށް ފަހުވެސް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެފުުސަތު އޮންނާނެ

ކޮވިޑުގެ ދިރާސާތައް ޗައިނާއިން ހެކްކުރާކަމުގެ ތުހުމަތު އެމެރިކާއިން ކޮށްފި

މާސްކް އެޅުމުން އައިފޯނަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް! ފޭސް އައިޑީން ފޯނު ނުހުޅުވޭ މައްސަލަ އެޕަލްއިން ހައްލުކުރަނީ

އެލްޖީގެ އެންމެ އަގުހެޔޮ ސްމާޓް ފޯނު ތައާރަފުކޮށްފި

ނާސާއިން ޓޮމް ކްރޫޒާ އެކު ޖައްވުގައި ފިލްމެއް އުފައްދަނީ

ޑީޖޭއައިގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޑްރޯން "މެވިކް އެއާ 2" ތައާރަފުކޮށްފި

ސެމްސަންގް އިން ސިއްހީ ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ފޯނު ހިލޭ މަރާމާތުކޮށްދެނީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕް އެއްގަޑިއިރުތެރޭ މިލިއަނަކަށްވުރެން ގިނަ މީހުން ޑައުންލޯޑުކޮށްފި

1

ފޭސްބުކް އިން އެއްފަހަރާ 50 މީހުންނާ ވީޑިއޯކޯލް ކުރެވޭ "މެސެންޖާ ރޫމްސް" ތައާރަފް ކޮށްފި

އެޕަލް ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް، އެކުންފުނީގެ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ރާއްޖެއަށްދީފި

އެޕަލްގެ އާފޯން "އައިފޯން އެސް އީ" ތައާރަފުކޮށްފި

... 7 ...