ޓެކްނޮލޮޖީ

ކޮރޯނާވައިރަސް: މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓުވިޓާއިން އަންގައިފި

24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ލިބޭ ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރު އުރީދޫން ގާއިމްކޮށްފި

އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް އޮއްޕޮ ފޯނު ރަސްމީކޮށް ތައާރަފުކޮށްފި

3

"ކަޓް، ކޮޕީ، ޕޭސްޓް" އީޖާދު ކުރި ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންޓިސްޓް މަރުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން އުފެއްދުން ތަކަށް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައި، އައިފޯނު ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ: އެޕަލް

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ފްލިޕް، ގެލެކްސީ އެސް 20 އަދި ގެލެކްސީ ބަޑްސް އެކްސް ދައްކާލައިފި

ސެމްސަންގްގެ ލައްޕައިލެވޭ ފޯނު، ގެލެކްސީ ޒެޑް ފްލިޕް ދައްކާލައިފި

ސިންގަލް ކްލިކް: ދެ މޮނީޓަރު ބޭނުން ކުރަނީ ކީއްވެ؟

އީޖާދީ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދަން ދަންނަ ޖީލެއް އުފެއްދުމަށް ޕްރައިމަރީން ފެށިގެން ކޯޑިން ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަކަށް ރާއްޖެއިން ބަރޯސާވާ މިންވަރު ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުޑަކުރެވޭނެ: ފައްޔާޒް

ސިންގަލް ކްލިކް: ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސޯޝަލްމީޑިއާ ފޭސްބުކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

1

ސިންގަލް ކްލިކް: ފެމިލީ ހަބް/ސުމާޓް އައިސް އަލަމާރީ ވަރަށް ވެސް ގެވެހި

6 ...