ސުވިޒަލެންޑް

ވޯލްޑް ކަޕް: ބްރެޒިލް 1-0 ސްވިޒަލޭންޑް (ފުލްޓައިމް)

ސްވިޒަލޭންޑްގެ ފެށުން ރަނގަޅު، ކެމަރޫންގެ ބަލިވުމުގެ ސިލްސިލާ ކުރިއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ސްވިޒަލޭންޑް 1-0 ކެމަރޫން (ފުލްޓައިމް)

އެއްޖިންސުން އުޅުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ބޭންޑް ދޫކޮށް ޖަކާގެ ފޯކަސް ފުޓުބޯޅައަށް، ޖަރުމަނު ކޮޕީ ކުރާކަށް ނުޖެހޭ!

މޮޅަކާއެކު ސްޕެއިން އެއްވަނައަށް، ޕޯޗުގަލް ބަލިވެއްޖެ

ދެވަނަ މޮޅާއެކު ޕޯޗުގަލް ކުރިއަށް، ސްޕެއިނަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

ރޮނާލްޑޯއަށް ހާއްސަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ދެ ގޯލު، މަންމަގެ ލޮލުން ފަހުރުވެރިކަމުގެ ކަރުނަ

ރާއްޖެއާއި ސްވިޒަލެންޑާ ދެމެދު ޓްރެވަލް ސެޓްފިކެޓުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ސިމޮން ގޯހުން ހޯދީ ހިތްވަރު، ސޮމާއަށް މުޅި ފުޓުބޯޅަ ދުނިޔޭގެ ލޯބި!

ކީޕަރު ސޮމާއާއި ސްވިޒަލޭންޑްގެ ހިތްވަރު ބަލިކޮށް، ސްޕެއިން ސެމީއަށް

ޔޫރޯ: ސްޕެއިން 1-1 ސްވިޒަލޭންޑް (3-1)

ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަޓުވާލި ސްވިޒަލޭންޑް ތިން ތަށީގެ ވެރީން ސައިޒް ކުރަން ތައްޔާރު!

« 1