ސްޓޫޑޭންޓް ލޯން

ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަކީ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ރޭނިދި ގެއްލި ދިއުމަށް މިސަރުކާރުން ދިން ތަސައްލީ: ރައީސް

ބީއެމްއެލްގެ ކިޔަވާ ލޯނާއި އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ ފައިނޭންސިން ރޭޓް ކުޑަކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމަށް ދޫކުރި ލޯންތަކުގެ 186 މިލިއަން އަނބުރާ ނުލިބޭ, ހޯދަން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އޮޑިޓް

ބީއެމްއެލްގެ ކިޔަވާ ލޯންގެ އިންޓަރެސްޓް ފަސް ޕަސަންޓަށް ކުޑަކޮށްފި

އޭވިއޭޝަން އެކަޑަމީން ރިފްރެޝާ ކޯސް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ލޯނަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ބާކީވި 21 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ކިޔަވަން އިތުރު ފުރުސަތު ހުޅުވައިލަނީ

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލި ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ނުލިބި ޑިސްކޮލިފައިވެއްޖެ

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އިދާރީ ފީ، އެއް ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށްފި

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް 1000 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލައިފި

ސްޓޫޑަންޑް ލޯނަށް އެދުނު މީހުންގެ އަދަދު 800 އަށް

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ 720 ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ 720 ފުރުސަތު އަންނަ ހޯމަދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

« 1