ކުޅިވަރު

މުޅި ގޭމު ނިމުމަކަށް ގެނައީ ރެފްރީ ދިން ދެވަނަ ޕެނަލްޓީ، އެއީ ގޯސް ނިންމުމެއް!

1

މި ބައްޔަކީ ނިމުމެއް ނޫން، ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުން ދަގަނޑޭއާއެކު މޮޅުވާނަން: ފައިސަލް

ކެޕްޓަން އަކޫއަށް ރަތެއް، ފަސް ލަނޑުގެ ލީޑަކާއެކު ޗައިނާއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ރާއްޖެ 0-5 ޗައިނާ (ފުލް ޓައިމް)

ޗައިނާ މެޗުން އެއްވަރު ކުރިޔަސް ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ

ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ބަލިވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް ގެންނަން

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޖެހޭނީ ތަޅާލަން، ސްޓޭޑިއަމެއް އެޅުމަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: މަހުލޫފު

ރާއްޖެ-ޗައިނާ މެޗު ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ދަނޑަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

ދަގަނޑޭ މައާފަށް އެދުނު، ރާއްޖެއަށް އޭނާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ: ކޯޗު

އިދިކޮޅުން ނުކުންނަ ޓީމު ބެލުން މުހިންމެއް ނޫން، ޗައިނާއަށް މުހިންމީ ތިން ޕޮއިންޓް: ލިއްޕީ

އުމުރުގެ ބަހަނާއަށްފަހު ދަގަނޑޭ ޓީމަށް ނެގީ ގޮތް ހުސްވެގެން، ކަން ވާންޖެހޭނީ އެހެނެއް ނޫން!

ރާއްޖެ-ޗައިނާ މެޗުގެ ޓިކެޓުތައް ވިކި ހުސްވެއްޖެ

... 50 ...