ޖިންސީ ގޯނާ

ހުޝީގެ ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި "ހެޕީ ލާނާސް"، ޅައުމުރައި ހާސްކަން، ޒުވާން އުމުރުގައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާ

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލި މީހަކު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

1

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޓީޗަރު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި: މިނިސްޓްރީ

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޓީޗަރަކަށް އަނިޔާކޮށްފި

13 އަހަރުން ފެށިގެން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ބަންދުކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

2

ފާހިޝް މަންޒަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އަވަހަށް ވުޖޫދު ކުރަންޖެހޭ: އިމްރާން

އުރަމަތީގައި އަތްލި މައްސަލަ ބަންގުލަދޭޝް މީހާގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި

ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންހެނަކަށް ޖިންސީގޯނާކޮށް ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފް ޑޮކްޓަރަކު ކުލިނިކެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް

1

އުފަލާއި މަޖާ ނެގުމުގެ ތެރެއިން މައިންބަފައިންގެ ބޮޑު އިހުމާލު! ކަނު އަނދިރީތެރޭ އިއްފަތް ފޭރިގަތީ އުފަން ބޭބެ!

2

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

« 1 ...