ޖިންސީ ގޯނާ

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޓީޗަރު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި: މިނިސްޓްރީ

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޓީޗަރަކަށް އަނިޔާކޮށްފި

13 އަހަރުން ފެށިގެން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ބަންދުކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

2

ފާހިޝް މަންޒަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އަވަހަށް ވުޖޫދު ކުރަންޖެހޭ: އިމްރާން

އުރަމަތީގައި އަތްލި މައްސަލަ ބަންގުލަދޭޝް މީހާގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި

ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންހެނަކަށް ޖިންސީގޯނާކޮށް ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފް ޑޮކްޓަރަކު ކުލިނިކެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް

1

އުފަލާއި މަޖާ ނެގުމުގެ ތެރެއިން މައިންބަފައިންގެ ބޮޑު އިހުމާލު! ކަނު އަނދިރީތެރޭ އިއްފަތް ފޭރިގަތީ އުފަން ބޭބެ!

2

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

މި ފޮޓޯއާއެކު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ދޫކޮށްލެއްވި މެސެޖު، މިއަދުގެ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިޔަކަށްވެސް މާނަހުރި އިބުރަތެއް!

6

ހަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

« 1 ...