ޖިންސީ ގޯނާ

ދެމަފިރިން ނިދާފައި ތިއްބައި ވަދެ އަންހެން މީހާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފި

އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިޝާންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ޒުވާނާ މިހާރު ހުރީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށް ބުނެފި

އިސްތިއުފާ ނުދީފި ނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދާނަން: މީކާއިލް

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހުދުރަންފުށި ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކާ ގަދަކަމުން ބެހެން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

1

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލަ: ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްގެން ދޫނިދުއަށް ގެންގޮސްފި

13 އަހަރުގައި ވިހެއި ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ހައްޔަރުގައި ތިބި ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި

ކުރިކެޓް ކޯޗުގެ މައްޗަށް ނުވަ ދައުވާއެއް އުފުލައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ފައިދާ ނަގާ މީހުން ދެނެގަނެ، ފިޔަވަޅު އަޅަން ކައުންސިލަރުންނަށް ގާނޫނުން ލާޒިމު ކުރަން ވެއްޖެ: މޫސަ

« 1