Close
ޚަބަރު

މަތީ ދަރަޖައިގެ ހާއްސަ އެވޯޑާއި ހާފިޒުންނަށް ދެއްވާ އިނާމާއި ހާއްސަ މެޑެލް ދެއްވައިފި

މުހައްމަދު އިޝާން

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމާއި، ގުރްއާން ހިތުދަސްކޮށްގެން އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ހާފިޒުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ މެޑެލް ރޭ ދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެ އެވޯޑުތަކާއި އިނާމުތައް ދެއްވާފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ.

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު، މި އަހަރު ލިބިވަޑައިގަތީ، 65 ފަރާތަކަށެވެ.

ކީރިތި ގުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް، އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ މެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވި ހާފިޒުން

 • އަލްޙާފިޒާ ފާތިމަތު ފައުޒިއްޔާ
 • އަލްޙާފިޒާ ޝިފާ ބިންތު އަބްދުﷲ ހަމީދު
 • އަލްޙާފިޒާ ހޫދު މުހައްމަދު އަލީ،
 • އަލްޙާފިޒް މުހައްމަދު އަނީސް ހުސައިން
 • އަލްޙާފިޒާ ސަފިއްޔާ އަލީދީދީ
 • އަލްޙާފިޒް މުހައްމަދު ފަލާޙް ސާލިޙް
 • އަލްޙާފިޒް އަބްދުﷲ ބިން އިމްޖާދު
 • އަލްޙާފިޒާ ފާތިމަތު ހަސަން، ރޯޒްބޯލް
 • އަލްޙާފިޒް މުހައްމަދު އައިދިން ނަޖުމީ
 • އަލްޙާފިޒް އަބްދުލްބާސިތް ސަލީމް
 • އަލްޙާފިޒް އައްމާރު ބިން އިބްރާހީމް
 • އަލްޙާފިޒް މަރްޔަމް ނައިސަމް ސައީދު
 • އަލްޙާފިޒް އަމަން އަހްމަދު އާތިފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވި ފަރާތްތައް

 • ސަބް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ފިރާޟް
 • ތުޙްފާ އަބްދުﷲ،
 • ސައާދާ އިބްރާހީމް
 • އާއިޝަތު މިހުނާ ނާސިހް
 • ހަލީމަތު ރަޝީދާ
 • ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް އިބްރާހީމް އަލީ
 • އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އުސްވަތު އަހްމަދު
 • މަރްޔަމް ރަނާ
 • އާއިޝަތު ޒައިފާ
 • އާމިނަތު ރިޝްމީ
 • އާއިޝަތު އުލްޔާ އާޒިމް
 • މުހައްމަދު ނަފުއުން އާމިރު
 • ފާތިމަތު ޔަމާން ޝުއާއު
 • މުހައްމަދު ސިމްޔާން ޝަރީފު
 • ފާތިމަތު ނަވްޒާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 9 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވި ފަރާތްތައް

 • އަލީ ޝައުޒޫން
 • ދިޔާނާ އަބްދުﷲ
 • އާދަމް ޝަރީފް
 • އިބްރާހީމް ނަވާފް
 • ލުބްނާ މުހައްމަދު
 • މުހައްމަދު ޒުހައިރު
 • ފާތިމަތު ރައުދާ
 • އަހްމަދު އަމީން
 • މުހައްމަދު އަމީން
 • މަރްޔަމް އަފްޒާ އަހްމަދު
 • އަހްމަދު ނިޝާމް
 • އާއިޝަތު މަންސޫދާ
 • ފާތިމަތު ސަދާ މުހައްމަދު އިބްރާހީމް
 • ސަބް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ޟިޔާއު
 • އާއިޝަތު ރަޝީދާ
 • އަހްމަދު އަކްރަމް
 • އަހްމަދު ޝިޔާމް އިބްރާހީމް
 • ނައީމާ އަހްމަދު
 • އިބްރާހީމް ރަޝީދު
 • ނަޝާޔާ ރަޝީދު
 • ޝަފްރާޒް ރަޝީދު
 • އަލްފީނު އަދުނާން އިސްމާއީލް
 • ހަލީމަތު ނަހުލާ އަހްމަދު
 • ހުސައިން ނަޒީރު
 • އިސްމާއީލް ސަބާހް
 • އާއިޝަތު ނާޒިމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 10 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދެވީ:

ޑޮކްޓާ އާއިޝަތު ޝަފިނާ ޑޮކްޓާ ފާތިމަތު މުނާ ޑޮކްޓާ އާއިޝަތު ނަޝީދާ ޑޮކްޓާ އަބްދުﷲ މުއްތަލިބް ޑޮކްޓާ އާމިނަތު ޝިޔާމާ ޑޮކްޓާ ވަސީމާ ފިކުރީ ޑޮކްޓާ ފާތިމަތު ނަޖާދާ އަބްދުﷲ ޑޮކްޓާ ހައްވާ ޝިއުނާ މުސްތަފާ ޑޮކްޓާ އަހްމަދު މުހައްމަދު

އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމު ހާސިލުކުރެއްވީ، ކެޕިޓަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ.