One Photos - C827jXFNgTfWDn9RtEyBihGnC.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - Uv02FpJjszP1FaQs5Be0K6eDR.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - HBT2Rgc3QVSWn9GIbhlyn56AG.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - kU2NtY2mUayigoqKrECS6JG4K.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - 4kQyRg8l0veWvwUEy7cIgeF5J.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - 0AkMqKKcucFAR6yXGUhBPuNyy.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަންބަލުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - YqRLllSIdBmYY7A9dJLzjDIK7.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - xFyRkNcCOXyHgPGbCrPrJu7OC.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - h2zduG5A6yjgWYwLESswoV0NJ.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - dmd9cCUJKj6cygTChI1qOSzNF.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - CQLY8rFag48YFK3DByyTAAtio.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - Ik9eFXS6nkebghUcs3kfCIvRH.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - ybXQj0TEDU0WVl2iP4QTgM4GD.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - cYeXwf5Mdws9W8v2uoqbHiYv7.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - 2qMs9dtVRIUZ6SpC6azXko4oC.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - qDRIlwJqP5qmJ5BAt4iweGCII.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - StVRZcSBI6S8bUqBpiyYgE3q0.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - LG4Yfj1YMXkPnXJN2zbG6avpY.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - eX80AQdvAr4BBrdTEj7oxN2ew.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - i8MsxR0aVwXJGtzyjty6nsHJK.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - tfV4jfwUO5RecZhjNguDD4jZM.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - trca0lOninkygxKVTH3d44tgO.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - y9Wa5xjslnDXXDSHXEi3VZlxc.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - 0fV0NwVSCelXtQ2ZbSRmM2dN2.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - PWK7QeC6ob4p2cZDsvDQAretM.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ : --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - HT62agzKSLYGTAHYYilkdWq71.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - j5cAPmNfmn9QfMN2OROPhlym5.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް