ޕީޖީ އޮފީސް

ޕެރޯލް، ކްލެމެންސީ އަދި ހުކުމްކުރުމުގެ އުސޫލުތައް މުރާޖައާކުރަން އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި

އާދަމް ހަލީމްގެ މަރު: ވަޅި ހެރީ ދައްތަ އާއި މާމަ ފޮޅާލާފައި ގޮސް ކަމަށް ސަމާހު ވަނީ އިއުތިރާފްވެފައި!

ނައީމު އާރަށް ހޯދަން އުޅުނު ކަމެއް ނޭނގެ، އެއީ ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ ހޯދަން ހިންގި ޑޮލަރު މާރުކުރުމެއް: ޔާމީން

މޭރީގެ ގާތިލު ކަމަށްވާ މާވިންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަން ނޫފައިގަނެ، ހާނީއްކަވެފައި ހުރި: ހެކިވެރިއެއް

މޭރީ ދަންޖެހުނުކަމުގެ ނިޝާނެއް ނެތް، ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޝަން ފުޅިއެއް ތަހުލީލު ކުރި: ހެކިވެރިން

ޝިއާއުގެ މަރު: ސާހިލްގެ ވަކީލު މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެއްޖެ

ޔާމީންގެ ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ނުކުރަން ޕީޖީން ނިންމައިފި

ފަރުވާދިން ނަފުސާނީ ކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި ހިފައި މާވިން އަނިޔާކުރި: ހެކިވެރިޔާ

1

ފުއްގިރިއަށް ކަނޑައެޅީ އެހެން ރަށްތަކަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއް: ހެކިވެރިޔާ

ޔާމީންގެ އާދޭސް: އަޅުގަނޑަކީ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއް, ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވާ!

ފުއްގިރި ހިޔާނާތް: ޔާމީންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި

މަންޑޭގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލި އަމުރު އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

5 ...