އިންޓަނެޓްގެ އަގު

ޑޭޓާ ހުސްވިޔަސް އެކަށީގެންވާ ސްޕީޑެއްގައި ދެން ނެޓް ލިބޭނެ، އިތުރު ޑޭޓާ ނުގަތަސް ހިދުމަތަށް ފުދޭނެ: އިލްޔާސް

1

އިންޓަނެޓުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާ އެއްގޮތަށް ހިދުމަތްތައް ދޭތޯ ބަލާނެ، ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ފިޔަަވަޅު އަޅާނަން: އިލްޔާސް

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އިތުރު ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފުކުރަން ލާޒިމުކޮށް ތަފްސީލުތައް އިއުލާނުކޮށްފި

1

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި، ރެޝިޑެންޝަލް އިންޓަނެޓު ޖުލައިން ފެށިގެން، މޯބައިލް އިންޓަނެޓު އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން

ސަރުކާރުން ނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އުރީދޫން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ނަޖީބް ހާން

2

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ރައީސްގެ ނިންމެވުމުގެ މަތީން މި ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ދިރާގުން މަރުހަބާ ކިޔަން: އިސްމާއީލް

1

އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދެވޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

ރާއްޖޭގައި ދޭ އިންޓަނެޓުގެ އެންމެ ދަށް ސްޕީޑަކީ 2 އެމްބީޕީއެސް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ގޭގެއަށް ދެވޭ ނެޓުގެ އަގު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހެޔޮވެގެން ދާނެ: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

އިންޓަނެޓްގެ ހެޔޮ އަގުތައް އިއުލާނު ކުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި

އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގުތައް މާދަމާ އިއުލާނު ކުރަން ނިންމައިފި

އިތުރު ސަބްމެރީން ކޭބަލްތަކާއެކު އިންޓަނެޓުގެ އަގުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ: ޝައުނާ

« 1