އިންޓަނެޓްގެ އަގު

އަގުހެޔޮ އިންޓަނެޓް: ބްރޯޑްބޭންޑާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ނެތް، މޯބައިލްގެ ހިދުމަތަށް ޝަކުވާ އެބަހުރި: ޝައުނާ

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް 60 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް އިތުރު ޑާޓާއާއެކު އަގުހެޔޮ ޕެކޭޖުތަކެއް

1

އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް އަގު ބޮޑުތަނުން ހެޔޮކޮށްފި، ޑޭޓާ ރޯލްއޯވާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް

ދިރާގު ހޯމް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖުތަށް އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: "ނެޓުހެޔޮ" ސަރުކާރުން އިންޓަނެޓު އަގުހެޔޮކުރުން

1

ޑޭޓާ ހުސްވިޔަސް އެކަށީގެންވާ ސްޕީޑެއްގައި ދެން ނެޓް ލިބޭނެ، އިތުރު ޑޭޓާ ނުގަތަސް ހިދުމަތަށް ފުދޭނެ: އިލްޔާސް

1

އިންޓަނެޓުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާ އެއްގޮތަށް ހިދުމަތްތައް ދޭތޯ ބަލާނެ، ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ފިޔަަވަޅު އަޅާނަން: އިލްޔާސް

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އިތުރު ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފުކުރަން ލާޒިމުކޮށް ތަފްސީލުތައް އިއުލާނުކޮށްފި

1

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި، ރެޝިޑެންޝަލް އިންޓަނެޓު ޖުލައިން ފެށިގެން، މޯބައިލް އިންޓަނެޓު އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން

ސަރުކާރުން ނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އުރީދޫން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ނަޖީބް ހާން

2

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ރައީސްގެ ނިންމެވުމުގެ މަތީން މި ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ދިރާގުން މަރުހަބާ ކިޔަން: އިސްމާއީލް

1

އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދެވޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

« 1