ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފޮނުވުމަށް 7943663

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހު ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން ތާއީދު: އިދިކޮޅު

ވަން ފޮޓޯ: ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އިންޓެރިމް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން

ރައީސްގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލީ އެތައް ދިރާސާއެއް ކުރެވިގެން، އިދިކޮޅުން ވައުދުވަނީ ބަލައިލުމެއް ނެތި: އިޔާދު

1

ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގިނަވީ ވޯޓު ނުލާ މީހުން ހޯދައި، އެމީހުންނަށް ވިސްނައިދިނުމުން: ރައީސް

އިދިކޮޅަށް ފަލާހުގެ ރައްދު: ދޮގު ހަދައި، ބިރުދައްކައިގެން ލިބޭނެ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ!

ދެ ޕާޓީއަށް ބުދަ ދުވަހަށް ސުންގަޑި ދޭން ނިންމައި، އެއްބަސް ނުވެއްޖެނަމަ ޑިމޮކްރެޓްސް ވަކިކޮޅަކަށް ނާރަން ފާސްކޮށްފި

ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ލިބިގެން މިހާރު އޮތް ގޯތި ދޫކޮށްލަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދާނަން: މުއިއްޒު

މިއަދު ވެސް އަދި ވެރިކަމަށްފަހު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ތުހުމަތުކުރާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން އެމްޑީޕީއަށް ހުށަހެޅީ ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް، ޕީއެންސީއަށް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއެއް!

ކުރެވޭ ކަމަކުން އިންތިހާބު ގެއްލިއްޖެއްޔާ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވާނެ، ވަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ: ރައީސް

ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދެވޭނީ އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރެއްގައި: މުއިއްޒު

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ 32 މައްސަލައެއް އޭސީސީން ބަލަނީ

... 15 ...