Close

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދު ހޯމަ ދުވަހު މުރައިދޫގެއިން ނުކުންނަވާނެކަން މަޖިލީހަށް އަންގަވައިފި

ދައުރުން ބޭރުން މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ހުށަހަޅައިފި

ދައުރު ދައްމާލަން ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ޖަލްސާ ނިންމާލައި މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް

ދައުރު ދަންމާލަން އަސްލަމް އެދިވަޑައިގަތުމުން، އެކަންކުރެވޭނީ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގެން، ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ ބަހުސް ފަށައިފި

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ކުޑަ ދަށުގައި ނަޝީދާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އިދިކޮޅުން މާދަމާ މަޖިލިސް ތަޅުމަށް ވަންނަން ނިންމައިފި

ނަޝީދުގެ ދެ ހަމަ: އުޒުރުވެރި ރިޔާސަތާއި އިސްތިއުފާދޭން ނުޖެހޭ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް!

ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އެހާވަރަށް އުޅޭކަށް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ނަޝީދު، ރައީސަށް: ނައިބު ރައީސްގެ މައްސަލަ ނެންގެވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ!

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އަޅުގަނޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކަނީ ވަރަށް އަހުލާގީ ގޮތުން ދަށް ވާހަކަތައް: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑު އިސްތިއުފާ ދިނުމަކީ ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން: ނަޝީދު

« 1