ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އަމީނީ މަގުން ގަސްނެގުން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ނާޒިމާއި ނަޝީދުގެ މި ހިނިތުންވުން، ބާޣީކަން ކަނޑާލައި މިތުރުންގެ މަގާމަށް؟

1

ބޮޑުވަޒީރުގެ ގޮތުގައި ޖާބިރު، މަޖިލިސް ރައީސްއާ މުހާތަބުކުރެއްވުމުން ހުއްޓުވައިފި

ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ 30 ބިލުގެ ލިސްޓެއް ވަނީ ލިބިފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާނަން: ނަޝީދު

މަޖިލިސް ރައީސްކަމުން ނަޝީދު ވަކިކޮށްދޭން އެދި އަދި ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ: އަސްލަމް

ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ހާސިލްކުރަން މަޖިލިސް ރައީސްކަމުން ނަޝީދު ވަކިކުރަން އެއްބާރުލުން ނުދޭނަން: ޝިޔާމް

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަނީ

1

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި

ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ދިވެހިން ބާކީކޮށް ނިކަމެތި ނުކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ޔާމީނަށް ގޮވާލައްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: "މަޖީދީ ރަން"އަށް ނިމުމެއް

ރައީސް ނަޝީދު އަނދުން ހުސެއިނަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ ސުލޫކު ކޮމިޓީންވެސް ބަލަން ނިންމައިފި

« 1