ނަމާދު

އެމީހެއްގެ ރިޒުގު ހޯދުމަށް އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކީ މާތްﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރާ މީހެއް ފަދަ މީހެއް: ހުތުބާ

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ގައިދުރުނުކުރުން އަންގައިފި

ކުޑަކުދިން ލައްވައި އިމާމުވެ ނަމާދު ނުކުރުވަން އަންގައި، އެފަދަ މައްސަލައެއް ބަލަން އަންގައިފި

މިފަހަރުވެސް މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ނުކުރާނެ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން، މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ: ރައީސް

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ހުއްދަދޭން މަޝްވަރާކުރަނީ

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮންމެ ނަމާދެއްގައި ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔަން އަންގައިފި

ފައިމަގުގައި މިސްކިތަށް ދަމުނަމާދަށް ދެވޭނެ: މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމްދީނުގެ އަމާޒަކީ ރޫޙާނިއްޔަތު ހޭލެއްވުމެވެ.

1

އިސްލާމީ އަޅުކަމުގައި އިންސާނީ ހަމަހަމަކަމާއި ހިދުމަތުގެ ތަމްރީނުތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

1

ވަން ފޮޓޯ: ތަރާވީހް ނަމާދު

« 1