Close

ޕާކިން މައްސަލަތައް

ހުރަވީ ބިލްޑިން ހުރި ބިމުގައި 226 ސައިކަލުގެ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ޕާކިން ސިސްޓަމްތައް މަރާމާތުކޮށް ކުއްޔަށް ދޭން ފަށަނީ

ބަހަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ޕާކުކުރި 538 ވެހިކަލްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

މިނީ ބަސްތަކަށް އަމީނީ މަގުން ޕާކިން ޒޯނެއް

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ބަސް ޕާކުރާނެ ބިމެއް އެމްޓީސީސީއަށް ހުޅުމާލެއިން ދީފި

ވަން ފޮޓޯ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި، އެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ: އަކުރަމް

ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރާ ޕެއިޑް ޕާކިން ޒޯންތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ކާރު ޕާކިންއަށް ޖާގަ ދޫކުރާނީ އެންމެ މަތީ ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި ޕާކިން ބިލްޑިންއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

މާލޭގައި މިކްސްޑް ޔޫސް ޕާކިން އިމާރާތްތަކެއް ހަދަން އިންވެސްޓަރުން ހޯދަނީ

« 1