ޕާކިން މައްސަލަތައް

ކައުންސިލުން ބިން ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ ޓްރާންސްޕޯޓުން ދެއްކީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކައެއް: މޭޔަރު

ޕާކިން ސްލޮޓް ވިއްކުން ހުއްޓުވުމުން، މަހު ފީ ދައްކާ ގޮތަށް ދޫކުރަން ނިންމި ޖާގަތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

1000 ޕާކިން ސްލޮޓް ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލަން އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލަށް އަންގައިފި

ދިގު މުއްދަތަށް ޕާކިން ސްލޮޓް ވިއްކުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފުކަމެއް، ސްލޮޓްތައް ނުވިއްކޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ޕާކިން ސްލޮޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އަލުން ހުޅުވާލަނީ

މިރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ޕާކިން ސްލޮޓްތަކުގެ ގުރު ނެގުން ފަސްކޮށްފި

ޕާކިން ސްލޮޓްތަކުގެ ގުރުނެގުން މާދަމާ ރޭ އަލުން ބާއްވަނީ

އޭސީސީން އަންގައިގެން ޕާކިން ސްލޮޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން އަލުން ބާއްވަނީ

ޕާކިން ސްލޮޓްގެ ގުރުނެގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި: ޕީޕީއެމް ކައުންސިލަރުން

ޕާކިން ސްލޮޓް ދޫކުރަން ގުރު ނެގި ގޮތާމެދު އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަން ހުރުމުން ޕާކިން ސްލޮޓުގެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ހަތަރުފުރޮޅުލީ އުޅަނޅަދަށް ހާއްސަ 211 ޕާކިން ސޮލޮޓްގެ ގުރު ނަގައިފި

« 1