ޕާކިން މައްސަލަތައް

ކާރު ޕާކިންއަށް ޖާގަ ދޫކުރާނީ އެންމެ މަތީ ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި ޕާކިން ބިލްޑިންއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

މާލޭގައި މިކްސްޑް ޔޫސް ޕާކިން އިމާރާތްތަކެއް ހަދަން އިންވެސްޓަރުން ހޯދަނީ

ޕޯޓަލަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ޕާކިން ސްލޮޓުތަކަށް ކުރިމަތިލާން އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ކައުންސިލުން ބިން ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ ޓްރާންސްޕޯޓުން ދެއްކީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކައެއް: މޭޔަރު

ޕާކިން ސްލޮޓް ވިއްކުން ހުއްޓުވުމުން، މަހު ފީ ދައްކާ ގޮތަށް ދޫކުރަން ނިންމި ޖާގަތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

1000 ޕާކިން ސްލޮޓް ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލަން އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލަށް އަންގައިފި

ދިގު މުއްދަތަށް ޕާކިން ސްލޮޓް ވިއްކުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފުކަމެއް، ސްލޮޓްތައް ނުވިއްކޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ޕާކިން ސްލޮޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އަލުން ހުޅުވާލަނީ

މިރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ޕާކިން ސްލޮޓްތަކުގެ ގުރު ނެގުން ފަސްކޮށްފި

ޕާކިން ސްލޮޓްތަކުގެ ގުރުނެގުން މާދަމާ ރޭ އަލުން ބާއްވަނީ

އޭސީސީން އަންގައިގެން ޕާކިން ސްލޮޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން އަލުން ބާއްވަނީ

« 1