އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ އޮފީސް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮޅުވާލި ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ މައްސަލަތައް 18 މަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅި މުއްދަތު އުވާލައިފި

18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަން ޖޭހެނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

އަމީން ދީދީގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައި، ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

އަހަރެއް ތެރޭ 450 މައްސަލަ ނިންމަން ޖެހޭ، އިތުރު 10 މިލިއަން ބޭނުންވޭ: އޮމްބަޑްސް ޕާސަން

އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ އޮފީހަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅީ ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް

މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބިންތައް ފޭރިގަތް ކަމަށް ބުނެ އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހަށް

1

ޝުމްބާ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި އިންސާފު ހޯދަން އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހަށް

އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ އޮފީހުން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު މިރޭގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ވެލާނާގޭ ނަން ބަދަލުކޮށް ރައީސް ނާސިރާ ގުޅުންހުރި މުދަލުގެ ފައިދާއިން 50 ޕަސެންޓް ތިނަދުއަށް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

1

ރައީސް އަމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހަށް

ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހަށް 86 މައްސަލައެއް

« 1