އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ އޮފީސް

ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލަ: އަޑުއެހުންތައް ލަސްވަނީ ބަޔާންދޭނެ މީހުން ނެތިގެން

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލުން: ދުވަހަކުވެސް ނާސިރަށް މާފެއް ނުކުރާނަން: އާދަންބެ

2

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި

ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލަ: އާންމު އަޑުއެހުމުގައި ބަޔާންދިނުމަށް 35 މީހަކު ނަންނޯޓު ކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކެއް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން އެދިއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮޅުވާލި ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ މައްސަލަތައް 18 މަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅި މުއްދަތު އުވާލައިފި

18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަން ޖޭހެނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

އަމީން ދީދީގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައި، ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

އަހަރެއް ތެރޭ 450 މައްސަލަ ނިންމަން ޖެހޭ، އިތުރު 10 މިލިއަން ބޭނުންވޭ: އޮމްބަޑްސް ޕާސަން

« 1