އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

ވޭމަންޑޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ފަށައިފި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް: ތާޒާފެން ބިއްލޫރި ފުޅިއަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ފެން ކުންފުންޏަށް

ވެރިފަރާތް ނޭނގޭ ފެން މީޓަރުތަކެއް މާލޭގައި އެބަހުރި: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް ލިބެން ޖެހޭ 250 މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި: ޝާހް

ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

މާޅެންދޫގައި ފެން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމަށް އިމާރާތްކުރާ ފެސިލިޓީ ބިލްޑިން އިމާރާތުގެ 25 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ނައިފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާތީ ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

އާންމު ހިދުމަތުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އުފައްދަން ހުށަހެޅި ބިލު ފާސްކޮށްފި

15 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ފަސް ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރަން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް 428 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

« 1