އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

ފުލެޓަށް ކުރިމަތިިލި 72 މުވައްޒަފުންނަށް ފުލެޓް ލިބޭނެ، އަންނަ ޖޫން މަހު ވަދެވޭވަރު ވާނެ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

1

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ "1ހާސް 1ހާސް" ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ހޮޅި އުފައްދާ ކާރުހާނާއިން ޕީވީސީ ޕްރެޝާ ހޮޅި އުފައްދައި ބާޒާރަށް ނެރެނީ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ފެންބިލު ދައްކައިގެން 1000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑެއް

ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލުތައް ހަމަހަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކުރެންދޫ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމި، ޓެސްޓުކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި، ހަރަދު ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ނުދައްކައި ހުރި ފެން ބިލުތައް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ އުސޫލު އަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދަންމާލައިފި

ފެން ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އުފެއްދި ފަންޑުން 10.82 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރީ އުސޫލެއް ނެތި: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ފެން ބިލުގެ ރީޑިން ނަގަން ގޭގެއަށް ދާން ފަށައިފި

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 500 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭނެ ޕްލާންޓެއް ގުޅިފަޅުގައި ގާއިމުކޮށްފި

ޗެކު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ބޭންކް ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އެދިއްޖެ

« 1